1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED01อบรมการส่งเสริมความรุู้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอและการรับรองมาตรฐาน (มผช.) รูปแบบออนไลน์ ประจำเดือนกันยายน 2564

ED01อบรมการส่งเสริมความรุู้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอและการรับรองมาตรฐาน (มผช.) รูปแบบออนไลน์ ประจำเดือนกันยายน 2564

ข้าพเจ้านางสาวอลิษา วิบูลย์อรรถ  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในกลุ่ม ED01- ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สืบเนื่องจากเดือนที่ผ่านมาได้มีการเลื่อนจัดอบรมการส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงได้มีการนัดประชุมวางแผนการจัดอบรมแบบออนไลน์ผ่านทาง Google Meets ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.30 น. จากการประชุมได้ข้อสรุปว่าจะจัดอบรมในวันที่ 3 กันยายน 2564 ซึ่งจัดอบรมรูปแบบออนไลน์
จากนั้นวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าเเละสมาชิกทีมงานได้ลงพื้นที่ตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อสอบข้อมูลจากผู้ที่เคยทำ มผช. และสอบถามสมาชิกในชุมชนว่าสนใจที่จะทำ มผช. หรือไม่  อีกทั้งแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านหนองเครือ ว่าจะจัดอบรมการส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) เพื่อให้แจ้งประสานไปยังสมาชิกที่จะเข้าอบรมอีกที ในวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ได้นัดประชุมย่อยกับสมาชิกทีมงานตำบลถลุงเหล็กทุกท่าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมครั้งนี้ โดยได้ข้อสรุปดังนี้ สถานที่จัดอบรมถูกแบ่งออกเป็น 4 จุด จุดที่ 1 จัดอบรมที่หมู่ 16 บ้านโนนสำราญ  จุดที่ 2 จัดอบรมที่หมู่ 1 บ้านถลุงเหล็ก จุดที่ 3 จัดที่หมู่ 13 บ้านดอนดู่แดง จุดที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางในการถ่ายทอดสดการอบรมในครั้งนี้  ในวันที่ 2 กันยายน 2564 ได้จัดเตรียมสถานที่ที่จะจัดอบรม  และในวันที่ 3 กันยายน 2564 ได้จัดอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Google Meets โดยมี รศ.สมบัติ ประจญศานต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ในการอบรมวิทยากรได้อธิบายคุณสมบัติ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ และวิธีการทำอย่างไรให้การเข้ารับการรับรองมาตรฐาน (มผช.) ผ่านมาตรฐาน โดยมีขั้นตอนการทดลองตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ที่มีการสาธิตทั้งการวัดขนาด การตกสีของผลิตภัณฑ์ การดูความสม่ำเสมอของผ้าทอ และได้ให้ผู้เข้าอบรมที่รับฟังผ่านออนไลน์ได้ทดลองตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของตนเอง ก่อนที่จะส่งเข้ารับการรับรองมาตรฐาน (มผช.)  ซึ่งข้าพเจ้าได้รับผิดชอบที่จุด 1 บ้านโนนสำราญ หมู่ 16 และสมาชิกทีมงานอีก 3 ท่าน ที่รับผิดชอบร่วมกัน ข้าพเจ้าและสมาชิกทีมงานได้เตรียม Notebook ส่วนตัวมาใช้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับชมอย่างทั่วถึง และในช่วงบ่ายเป็นการเล่าประสบการณ์การทำ มผช. จากคนในชุมชน และบอกถึงข้อดีและข้อเสียของการทำ มผช. ให้กับผู้เข้าอบรมฟังเพื่อเป็นเเนวทางในการทำ มผช. ต่อไป

        

       

อื่นๆ

เมนู