ดิฉันนางสาวชญานิษฐ์  ทวีพวงเพชร  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ทำหน้าที่รับผิดชอบตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เนื่องด้วยในวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีสถานการณ์ระบาดของโรค COVID – 19 จึงทำให้ได้มีการเลื่อนการจัดอบรมส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการรับรองมาตรฐาน(มผช.) เพื่อการดำเนินการโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ซึ่งการจัดอบรมออนไลน์ตามสถานที่ต่างๆในชุมชนเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งได้จัดอบรมที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 16 บ้านโนนสำราญ, ศาลาประชาคม หมู่ 1 และ ศาลาประชาคม หมู่ 13 ในวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 08:00 – 16:00 น.

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมการสำหรับการจัดอบรมออนไลน์ผ่าน Google Meet โดยการจัดอบรมครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม โดยได้จัดกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16, ศาลาประชาคม หมู่ 1, ศาลาประชาคม หมู่13 และสถานที่สำหรับการอบรมให้ความรู้จากวิทยากรแบบ Real Time ณ ตึกคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อเชิญชวนผู้เข้าร่วมอบรมส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

วันที่ 26 และ 29 สิงหาคม 2564 ได้มีการประชุมอีกครั้งเพื่อเตรียมการสำหรับการจัดอบรมออนไลน์ผ่าน Google Meet เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการรับรองมาตรฐาน(มผช.) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

วันที่ 2 กันยายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงาน U2T ได้ลงพื้นที่ตามสถานที่ต่างๆเพื่อจัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการรับรองมาตรฐาน(มผช.)

วันที่ 3 กันยายน 2564 ได้มีการจัดอบรมออนไลน์ผ่าน Google Meet ซึ่ง ท่าน รศ.สมบัติ ประจญศานต์ (วิทยากร) ได้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในครั้งนี้ ซึ่ง 3 กลุ่มที่ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมอบรมแบบออนไลน์ โดยสมาชิกทีม U2T ได้นำอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อคือ โน้ตบุ๊ค และ มือถือ ส่วนตัวให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้ชม โดยข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่และประจำตำแหน่งที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16 บ้านโนนสำราญ โดยการอบรมครั้งนี้จะเป็นการอบรมการบรรยายทฤษฎีการยกระดับผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการรับรองมาตรฐาน (มผช.)  และการทดลองปฏิบัติจริง โดยการใช้ผ้าขาวม้าแช่ในน้ำกลั่น ใช้เวลา 15 นาที แล้วนำมาซักต่อเพื่อดูการตกสีของผ้า หลังจากได้ทดลองการตกสีของผ้าขาวม้าเสร็จในช่วงบ่ายได้กิจกรรมการพูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์การเข้าร่วมส่งการรับรองมาตรฐาน (มผช.)  เล่าถึงประสบการณ์และรายละเอียดการนำผ้าส่งเพื่อเข้ารับตรวจสอบการรับรองมาตรฐาน (มผช.)  ให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมจดรับรองมาตรฐาน (มผช.) และการบรรจุภัณฑ์สินค้า Package โดยประเภทของบรรจุภัณฑ์ จะมีดังนี้

 • ฉลาก Label
 • ป้าย TAG
 • สายคาด Sleeve
 • กล่อง
 • ถุง

และ ข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ มีดังนี้

 • ขนาดและน้ำหนักของสินค้า
 • การหีบห่อ การรักษาสินค้า การขนส่ง
 • กลุ่มลูกค้า
 • การออกแบบภาพลักษณ์ของสินค้า
 • ต้นทุนการผลิต จำนวนการผลิต วัสดุที่เลือกใช้
 • การตั้งราคาจำหน่ายสินค้า
 • การสร้างแบรนด์สินค้า

เพื่อทำให้สินค้าดูน่าสนใจและสามารถช่วยให้เพิ่มมูลค่าราคาสินค้าได้อีกด้วย

 

การลงพื้นที่ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านในตำบลถลุงเหล็กที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการประสานงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์ และให้ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทำให้ทราบว่าภายในชุมชนได้มีการสร้างมาตราการป้องกัน COVID – 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อจากโรคระบาด และทำให้เรียนรู้การนำส่งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) จะช่วยให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นและเป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชนเพิ่มขึ้นอีกด้วย

 

 

 

อื่นๆ

เมนู