1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการปรับปรุงโรงเรือนสำหรับการผลิตพริกแกง ตำบลบ้านยาง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน

ED02การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการปรับปรุงโรงเรือนสำหรับการผลิตพริกแกง ตำบลบ้านยาง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน

ข้าพเจ้านางสาวคชาภรณ์ หอมดอกพุธ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานในเดือนกันยายน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดตั้งกลุ่มชุมชนและการปรับปรุงโรงเรือนสำหรับการผลิตพริกแกงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งคณะผู้ปฏิบัติงานได้เริ่มดำเนินงานจากการประชุมปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่บ้าน ผ่านทาง Google Meet เพื่อทำความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกันในการใช้พื้นที่ศาลาหมู่บ้านผักบุ้งสำหรับการจัดตั้งโรงเรือน โดยภายหลังจากการประชุมปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่บ้านแล้ว คณะผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกในทีมปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ตามความเหมาะสมของตนเอง ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เพื่อเริ่มดำเนินการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการปรับปรุงโรงเรือนสำหรับการผลิตพริกแกงต่อไป

คณะผู้ปฏิบัติงานและตำบลบ้านยางได้มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้น ซึ่งจะมีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 1) เตรียมเอกสารหลักฐาน และคำขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานแบบสบ.1 2) ผู้ผลิตยื่นคำขอกับเจ้าหน้าที่ 3) เจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารหลักฐานต่างๆ 4) เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมิน เจ้าหน้าที่จะออกใบคำขอรับสถานที่ผลิตอาหารให้ 5) ผู้ผลิตรับแบบสบ.1 โดยจะมีเลขสถานที่ผลิตอาหาร 8 หลัก แสดงอยู่ และ 6) ผู้ผลิตดำเนินการยื่นขอรับเลขสารอาหารตามแบบสบ.5

การปรับปรุงโรงเรือนสำหรับการผลิตพริกแกงจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตและกระบวนการขายต่อไปในอนาคต ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญกับสถานที่ตั้งโรงเรือนในเรื่องต่างๆ ประกอบด้วย สถานที่ตั้งโรงเรือนจะต้องมีท่อหรือทางระบายน้ำออกนอกอาคาร ไม่มีคอกปศุสัตว์ ไม่มีน้ำขัง ไม่มีการสะสมสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้ว ไม่มีการสะสมสิ่งปฏิกูล ไม่มีฝุ่นควันมากผิดปกติ และไม่มีวัตถุอันตราย เป็นต้น นอกจากนี้ บริเวณที่ผลิตพริกแกงจะต้องคำนึงถึงสำคัญของความสะอาด ถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบ สามารถป้องกันสัตว์และแมลง ระบายอากาศ มีแสงสว่าง มีการจัดแบ่งพื้นที่ดี มีการจัดการรักษาสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบ สะดวกเหมาะต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ จะต้องมีการแยกบริเวณผลิตอาหารไม่ให้ปะปนกับที่พักอาศัย และไม่มีสิ่งของที่ใช้แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนระหว่ากระบวนการผลิต

 

 

อื่นๆ

เมนู