ข้าพเจ้านายเกียรติศักดิ์ บุญหนุน เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท นักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะครุศาสตร์(ED02)

ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้มีการนัดประชุมเพื่อวางเเผนการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดยในการประชุมได้มีการหารือกันถึงสถานที่ในการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนว่าจะเลือกสถานที่ใด โดยก่อนการประชุมทางทีมงานบางส่วนได้ลงพื้นที่ตำบลบ้านยางเพื่อไปสำรวจสถานที่จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเเละเข้าไปติดต่อประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านประธานอสม.เเละเจ้าของสถานที่มาเรียบร้อยเเล้ว จากการประชุมทางทีมงานก็ได้มีมติเลือกศาลาประจำหมู่บ้านผักบุ้ง  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  82 หมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง เเละได้ขออนุญาตทางผู้ใหญ่บ้านใช้พื้นที่เพื่อปรับปรุงเป็นสถานที่จัดตั้งโรงเรือนผลิตพริกเเกงประจำตำบลบ้านยาง หลังจากผู้ใหญ่บ้านอนุญาตให้ใช้สถานที่เเล้ว ทางทีมงานได้ตั้งชื่อกลุ่มว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เเละในการประชุมได้มีการแบ่งหน้าที่ให้เเก่สมาชิกในทีมได้ปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกันตามความถนัดของแต่ละคนเป็นอันเสร็จสิ้นการประชุม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  คือ  กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันกัน  มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการเพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว  ชุมชนและระหว่างชุมชนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  คือ  คณะบุคคลที่รวมตัวกัน  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน โดยการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้งของทางทีมงานตำบลบ้านยางนั้น มีจุดประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้เเก่คนในชุมชน มีการจัดซื้อวัตถุดิบภายในชุมชนมาใช้ในการผลิตพริกเเกง เพื่อกระจายรายได้ให้เเก่คนในชุมชน และช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชน เพื่อสร้างอาชีพให้คนในชุมชนพึ่งพาตนเองได้ และที่สำคัญช่วยให้รายได้เข้าสู่ชุมชนได้อย่างเเท้จริง

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู