ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้านางสาวณัฐนิชา พรหมนุช ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02-ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ในปัจจุบัน ได้แพร่ระบาดในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ และส่งผลกระทบต่อประชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างไม่เต็มที่มากนัก  จึงส่งผลกระทบต่อการลงพื้นที่การปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมให้แก่ชุมชนในการรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 30 คน ตามมาตรการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

 

 

 

 

กลุ่มพวกเราได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ COVID-19 กับชาวบ้าน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคคลทั้งประชาชนทั่วไปและประชาชน กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีลงมา ผู้สูงอายุ และคนที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคระบบ ทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ ซึ่งมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไปหากมีการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อป้องกัน ตนเองจากการเจ็บป่วยและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต จึงมีแนวทางการปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง

นอกจากนี้กลุ่มพวกเรายังได้จัดหาวิทยากรให้ความรู้ในด้านสุขภาพจากคณะอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  การส่งเสริมภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและภาวะโรคซึมเศร้า โดยในกิจกรรมครั้งนี้จะป็นเรื่องของบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคสมองเสื่อมและการป้องกันภาวะซึมเศร้า ซึ่งชาวบ้านที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของชุมชนตำบลชุมเห็ด ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ให้ความรู้กับครอบครัว ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยของหมู่บ้านตนเองได้ ในกิจกรรมครั้งนี้ยังได้ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันภาวะโรคสมองเสื่อม ซึ่งทำให้ชาวบ้านได้ลงมือปฎิบัติจริง

และยังให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นในการเสนอเรื่องเศรษฐกิจของชุมชน ที่จะให้ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อที่กลุ่มพวกเราจะได้นำมาปรับปรุง พัฒนาชุมชนให้มีงานทำ มีรายได้เข้าสู่ชุมชน และยังช่วยสงเสริมของดีในชุมชน ช่วยดูแลในด้านสุขภาพ วิธีและการป้องกันโควิด-19ให้กับชุมชน

ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบคุณผู้นำชุมชนและชาวบ้านชุมชนตำบลชุมเห็นเป็นอย่างยิ่ง ในการให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้ให้เสร็จไปลุล่วงไปได้ด้วยดี ภายใต้มาตรการการป้องกันการควบคุมโรคโควิด-19

***วีดิโอ***

อื่นๆ

เมนู