ข้าพเจ้านางสาวภาวารินทร์ คาดกระโทก ประเภทนักศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลถาวร ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมและสำรวจข้อมูลพื้นฐานประจำตำบลถาวรโดยได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำในชุมชนแหล่งน้ำในชุมชนทั้ง11หมู่บ้านมีแหล่งน้ำที่สำคัญที่ใช้อุปโภคบริโภคทั้งหมด 17 แห่งได้แก่ ม.1 มีหนองกลางบ้าน คลองราดกล้วยราดพริก ม.2 คลองแซว สระหนองกี่ ม.3 หนองสิน หนองใหญ่ ม.4 ไม่มีแหล่งน้ำ ม.5 คลองยายแอ๋ว ม.6 ลำนางรอง ม.7 คลองทำนบใหญ่ คลองทำนบน้อย ม.8 หนองโรงเรียน ม.9 คลองราดพริก คลองอีแอ๋ว หนองสลักใด ม.10 คลองโพธิ์ ลำนางรอง ม.11 คลองอีแยว ข้าพเจ้าได้สำรวจแหล่งน้ำฝายบ้านบุตาพวง หมู่ที่ 6 ตำบลถาวร ในช่วงฤดูฝนช่วงเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายนมีฝนตกชุกทำให้มีน้ำกักเก็บที่ฝายมากขึ้นทำให้ประชาชนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งใช้ทำการเกษตร และเป็นแหล่งหาปลาของคนในหมู่บ้านเนื่องจากมีน้ำไหลผ่านบริเวณฝายประชาชนในหมู่บ้านจะมาร่วมกันดักปลา หว่านแห่ เพื่อนำไปประกอบอาหารให้แก่ครอบครัวและนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้

ได้ลงสำรวจและสอบถามสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่นของคนในชุมชน ส่วนใหญ่จะเลี้ยงวัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงแพะเพื่อจัดจำหน่ายข้าพเจ้าได้สอบถามวิธีการเลี้ยงแพะจากชาวบ้านโดยจะสร้างคอกไว้ให้แพะเป็นคอกทีมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและมีความสูงเพื่อไม่ให้แพะกระโดดข้ามไปได้ อาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงแพะจะเป็นอาหารสำเร็จรูป หญ้าต่างๆและใบกระถินช่วยป้องกันไม่ให้เกิดพยาธิ และจะปล่อยแพะได้ออกมาหากินเองในช่วงเวลาบ่ายหรือช่วงที่ฝนไม่ตกที่เกษตรกรเลี้ยงแพะเพราะว่างมีลูกเร็ว ลงทุนน้อย และขายได้เร็ว ในช่วงเดือนกันยายนมีฝนตกชุกทำให้ป่าชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ทำให้มีเห็ดที่บริโภคได้หลายชนิดเกิดขึ้น เช่น เห็ดน้ำมันปู เห็ดละโงก เห็ดโคน เห็ดจมูกวัว และอีกหลายชนิดประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงจะมาเก็บเห็ดไปบริโภคและนำไปจำหน่าย

ข้าพเจ้าและสมาชิกในทีมได้ร่วมกันสอบถามข้อมูลมูลผู้ที่กักตัวจากโรค โควิด-19 ที่กลับมาภูมิลำเนาโดยสอบถามข้อมูลจากแพทย์ผู้ดูแล และผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ศูนย์กักตัววัดศาลวนาราม บ้านบุตาพวง ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้กักตัว10 คน เป็นผู้ชาย 8 คนและผู้หญิง 2 คน เป็นคนในพื้นที่ตำบลถาวรซึ่งมาจากต่างจังหวัด  จากการสอบถามข้อมูลที่ผ่านมาผู้ให้ข้อมูลได้ให้การต้อนรับให้ข้อมูล ความรู้ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

 

อื่นๆ

เมนู