โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสูตรตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวพรนภา ประมวล ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ในเดือนกันยายน ได้กิจกรรมการอบรมการพัฒนาการแปรรูปผ้าภูอัคนีโดยเป็นผ้าที่มีอยู่แล้วในชุมชน การพัฒนาคุณภาพสินค้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านตำบลยายแย้มวัฒนา ประชาชนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพสินค้า โดยได้รับเกียรติ เชิญท่านอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มาให้ความรู้และเทคนิคการปฏิบัติในการแปรรูปสินค้าที่มีอยู่ นำมาเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

1)ผ้าถุง

2)ผ้าพันคอ

3)กระเป๋าผ้า

4)หน้ากากอนามัย

หลังจากได้จัดกิจกรรมการอบรม ชาวบ้านในตำบลยายแย้มวัฒนาได้รวมกลุ่มกันและลงมือผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายทางคณะทีมงานได้มีการสร้างเพจ Facebook เพื่อทำการโปรโมทสินค้าในชุมชนเพื่อช่วยชาวบ้านสร้างรายได้เพิ่มจากเดิมที่มีอยู่ ทำให้มีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายในครอบครัว

 

ขอขอบพระคุณท่านคณะอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลยายแย้มวัฒนา ท่านอาจารย์วิทยากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้มาให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและคอยให้คำปรึกษา ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู