1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 โครงการปรับปรุงโรงเรือนสำหรับการผลิตพริกแกง และการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน

ED02 โครงการปรับปรุงโรงเรือนสำหรับการผลิตพริกแกง และการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน

ED02 โครงการปรับปรุงโรงเรือนสำหรับการผลิตพริกแกง และการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน

 

                ข้าพเจ้า นางสาวศิริมน คูริโมโตะ ได้เข้าร่วมในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

                งานที่ได้รับมอบหมายในเดือนกันยายนคือ การปรับปรุงโรงเรือนสำหรับการผลิตพริกแกง และการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของตำบลบ้านยางเพื่อผลิตพริกแกง

                สำหรับการปรับปรุงโรงเรือนเพื่อการผลิตพริกแกง เริ่มจากการแบ่งหน้าที่สำรวจสถานที่ที่เหมาะสม และนำมาประชุมเพื่อคัดเลือกสถานที่ เมื่อได้สถานที่แล้วก็มีการประชุมพูดคุย และขออนุญาตใช้สถานที่กับผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชาวบ้าน จากนั้นก็มีการตรวจสอบสถานที่ และวางแผนปรับปรุงโรงเรือนเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบการสร้างโรงเรือน โดยได้รับความช่วยเหลือจาก ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อ.ชุลีพร บุ้งทอง และอ.เพียรพรรณ สุภะโคตร อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

                และการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของตำบลบ้านยางเพื่อผลิตพริกแกง ได้มีการประชุมพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชาวบ้าน เรื่องการจัดตั้งกลุ่มสมาชิก เมื่อได้รายชื่อตัวแทนชาวบ้านแล้ว กลุ่มผู้ดำเนินงานก็ได้มีการประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เลือกประธานกลุ่มและตั้งชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จากนั้นรวบรวมรายชื่อ และเอกสาร เพื่อดำเนินการยื่นเรื่องจัดตั้งกลุ่มชุมชน

                สรุปโครงการปรับปรุงโรงเรือนสำหรับการผลิตพริกแกง และการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตพริกแกง ตำบลบ้านยาง  ขณะนี้ได้ดำเนินการออกแบบเพื่อปรับปรุงโรงเรือน และมีการดำเนินการยื่นเอกสารจดทะเบียนการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์เรียบร้อยแล้ว

 

อื่นๆ

เมนู