ข้าพเจ้า นางสาว สุภาลักษณ์ อ่อนรัมย์ (ประเภทประชาชน)

ปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับศรษฐกิจและสังคม

รายตำบลแบบบูรณาการได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ ม. 6

บ้านหนองเรือ ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ. บุรีรัมย์

ประจำเดือน กันยายน เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อเรื่อง

1. ผู้ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด
2. พืชในท้องถิ่น
3. สัตว์ในท้องถิ่น
4. เกษตรกรในท้องถิ่น

          ในระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2564 จากการลงพื้นที่เพิ่มเติมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนอกจากนี้จะมีการจัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดอบรม มผช. แบบออนไลน์ จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศปัจจุบันยังคงมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องสำหรับในจังหวัดบุรีรัมย์เช่นกันจากที่มีโครงการอุ้มลูกหลานกลับบ้าน ทำให้มีคนทีติดเชื้อกลับบ้าน เป็นจำนวนมากจึงทำให้การลงพื้นที่ของพวกเราทีมU2t. ต. ถลุงเหล็ก ยากลำบากมากทางคณะอาจารย์ที่ควบคุมดูแลจึงปรับแผนใหมโดยการเรียกประชุมแบบออนไลน์ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมต่างที่ได้วางแผนไว้นั่นคือเดือนกันยายนจะมีการจัดการอบรมการจดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับผู้ที่ทำการทอผ้าและผู้ที่สนใจ ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยจะจัดกิจกรรมนี้ในวันที่ 2-3 กันยายน 2564

          ข้าพเจ้าและทีมงานU2t. ต.ถลุงเหล็ก ได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านที่ตนรับผิดชอบ ข้าพเจ้าเองได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการของผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ในวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2564 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยบุรีรัมย์จะจัดอบรมการส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)ได้ออกหนังสือเชิญชวนผู้ที่ทำการทอผ้าและผู้ที่สนใจเข้าอบรมในครั้งนี้ โดยจะมีการจัดอบรมแบบออนไลน์ในระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2564 เวลา 08.00 – 17.30 น. ทั้งนี้ได้ให้ทัมงานU2t. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพิ่มเติมเพื่อนำส่งหนังสือขอใช้สถานที่ และหนังสือเชิญชวนบุคคลที่ทำการทอผ้และผู้ที่สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมดังที่กล่าวข้างต้น

          ในวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงาน U2t. ต. ถลุงเหล็ก ได้มีการประชุมร่วมกันโดยประชุมทางออนไลน์ได้ข้อสรุปคือ จะมีการแบ่งทีมงานการปฏิบัติงานออกเป็นกลุ่มๆได้เป็น 4 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มนักศึกษา จำนวน 5 คน คอยช่วยงานกับทางมหาวิทยา วิทยากรผู้บรรยายอบรมให้ความรู้
2. ทีม U2t. ประจำ ม.1 จำนวน 4 คน มีผู้เข้าอบรมจำนวน 7 คน
3. ทีม U2t. ประจำ ม.13 จำนวน 4 คน มีผู้เข้าอบรมจำนวน 8 คน
4. ทีม U2t. ประจำ ม.16 จำนวน 4 คน มีผู้เข้าอบรมจำนวน 4 คน หลังจากได้จำนวนผู้เข้าอบรมแล้วแจ้งให้คณะอาจารย์ผู้ควบคุมทราบ

          ในวันที่ 2 กันยายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานU2t. กลุ่มที่ 2 ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับการอบรมที่ศาลา ม.1 ต.ถลุงเหล็ก อ. เมือง จ. บุรีรัมย์ ในวันที่ 3 กันยายนได้จัดอบรม มผช.แบบออนไลน์โดยหลังจากการออกหนังสือเชิญชวนให้ผู้ที่ทอผ้าและผู้ที่สนใจจดรับรองมาตฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) ในกลุ่มที่ข้าพเจ้าและทีมงานU2t. รับผิดชอบมีผู้เข้าร่วมอบรม 7 ตนและทีมงานU2t. อีก 4 คน เริ่มลงทะเบียนเข้าอบรมตั้งแต่เวลา 08.00 น. เริ่มอบรมเวลา 09.00 น.โดยมีแขกรับเชิญที่มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ คือ รศ.สมบัติ ประจญศานต์ ในหัวข้อต่างๆดังนี้
1. วิธีการตำรวจสอบลักษณะทั่วไปของผ้าทอมือ ประเภท ผ้ามัดหมี่ ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าทอไลน์ขัดพื้นฐานผ้ายกดอก
2. ทดสอบการตกสี การติด ของสีเบื้องต้น
3. การเตรียมผ้าเพื่อส่งขดจดรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน
4. วิเคราะห์มาตรฐานผ้าทอมือ ณ สถานที่ผลิต

          จากการอบรมครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านได้รับความรู้เป็นอย่างมากชาวบ้านต่างกล่าวขอบคุณมายังคณะอาจารย์ วิทยากร และทีมงานU2t. ต.ถลุงเหล็กเป็นอย่างมาก

 

อื่นๆ

เมนู