ข้าพเจ้า นายเทพประทาน เทียนทอง ประเภทนักศึกษา ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ คือพื้นที่ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการลงพื้นที่เป็นเดือนที่แปดของการทำงาน ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเกษตรกรในท้องถิ่น สัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น วิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านในตำบลถาวร และสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม – 19 กันยายน 2564 เพื่อพัฒนาความรู้สู่การพัฒนาชุมชนต่อไป

 

ในช่วงวันที่20 สิงหาคม – 19 กันยายน 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติมจากเดือนที่แล้ว โดยได้สำรวจเกี่ยวกับเกษตรกรในท้องถิ่น สัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น วิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านในตำบลถาวร และสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งในการสำรวจจะได้ข้อมูลต่างๆมาเพิ่มเติมมากมาย พบข้อมูลตำบลถาวรเป็นตำบลใหญ่ซึ่งมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้านและในพื้นที่ของตำบลถาวรนั้นเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำหลายแห่งไว้ใช้ในการทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่ได้นิยมเลี้ยงสัตว์จำพวก วัว ควาย หมู ไก่ แพะ เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมและการปลูกผักอีกด้วย

1.เกษตรกรในท้องถิ่นของตำบลถาวร ก็จะมีการเลี้ยงสัตว์ และทำเกษตร พบว่าส่วนมากทำการเกษตรทั้งสิ้นคือการทำนาข้าว ในส่วนที่เสร็จจากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจะมีการปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง เช่น พริก หอม กระเทียม

2.สัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น คือ ม้า กระบือ สุนัข เป็ด ไก่ มีบางส่วนที่เลี้ยงแพะ หนู  แต่สัตว์เลี้ยงที่เป็นที่นิยยมของผู้คนในตำบลถาวรก็จะเป็นการเลี้ยงวัว ก็เป็นการเลี้ยงเพื่อที่จะจำหน่ายและเป็นพ่อพันธ์และแม่พันธ์

3.วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในตำบลถาวร เนื่องจากตำบลถาวรเป็นพื้นที่ใกล้ภูเขาและมีป่าที่อุดมสมบูรณ์มากและช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนทำให้ฝนตกมาในพื้นที่ผู้คนในท้องถิ่นได้เข้าป่าขึ้นเขาไปหาเห็ดกัน เพื่อที่นำมาบริโภคและจำหน่าย ซึ่งเห็ดที่ชาวบ้านหามาได้ เช่น เห็ดมันปู เห็ดจมูกวัวจมูกควาย เห็ดก่อ เห็ดก่อผสมเห็ดน้ำหมาก เห็ดจมูกวัวจมูกควาย เห็ดละโงก เป็นต้น

4. สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน
เนื่องจากคือช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลถาวร น้ำตก แต่เป็นน้ำตกที่มีขนาดเล็ก แต่ให้บรรยายกาศความสดชื่นแจ่มใส ในช่วงที่ฝนตกหนักๆ น้ำจะไหลแรงทำให้ได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติและเป็นที่พักผ่อนที่ดีของผู้คนในท้องถิ่นและผู้คนหมู่บ้านใกล้เคียง

 

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติมข้าพเจ้าและทีมงาน ขอขอบพระคุณชาวบ้านที่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าและทีมงาน และให้ความร่วมมือให้ความเป็นมิตรและเป็นกันเองต่อข้าพเจ้าเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู