1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 “การปรับปรุงโรงเรือนการผลิต และการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์” ประจำเดือนกันยายน

ED02 “การปรับปรุงโรงเรือนการผลิต และการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์” ประจำเดือนกันยายน

ข้าพเจ้านางสาวธิดารัตน์  บุตรงาม เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล

จากเดือนสิงหาคม ได้จัดบรมการปฏิบัติงานในหัวข้อการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงการยืดอายุผลิตภัณฑ์และอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และการขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ลุล่วงไปแล้ว ขั้นตอนต่อมาของการพัฒนาเพื่อยกระดับสินค้าพริกแกงของตำบลบ้านยางประจำเดือนกันยายน มีดังนี้

1.การดำเนินงาน การประชุมปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่บ้านเจ้าของสถานที่ โดยการประชุมเป็นการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเลือกสถานที่ที่เหมาะสม สะดวกในจัดตั้งสถานที่ผลิตพริกแกง การประชุมมีมติเลือกศาลาประจำหมู่บ้านผักบุ้ง หมู่ 16 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

2. การจัดตั้งกลุ่มชุมชน ผู้ปฏิบัติงานได้ยื่นเอกสารการจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ให้เป็นไปตามขั้นตอนการตั้งโรงเรือน และได้ร่วมตั้งกลุ่มชุมชนชื่อ “วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์” เพื่อเป็นสถานที่ผลิตพริกแกง ซึ่งการตั้งกลุ่มชุมชนนั้นสมาชิกก็เป็นกลุ่มแม่บ้านในตำบลบ้านยางที่สนใจเข้าร่วมในการผลิตพริกแกง เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน

3. การปรับปรุงโรงเรือนสำหรับการผลิตพริกแกง ผู้ปฏิบัติงานได้วางแผนเพื่อปรับปรุงโรงเรือนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เนื่องจากมีบางจุดของโรงเรือนที่ยังไม่ผ่านมาตรฐานที่กำหนด ต้องปรับปรุงเพื่อให้ได้พริกแกงที่ดีตามเป้าหมายการยกระดับผลิตภัณฑ์พริกแกงประจำตำบลบ้านยาง

อื่นๆ

เมนู