1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED01 อบรมการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) ของชาวถลุงเหล็ก ประจำเดือนกันยายน 2564

ED01 อบรมการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) ของชาวถลุงเหล็ก ประจำเดือนกันยายน 2564

…..สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาววรรณิสา วันทอง เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

จากการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา ทีมงาน U2T ถลุงเหล็กได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชนถลุงเหล็กหลากหลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้สื่อออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า เพื่อให้กิจกรรมดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 อาจารย์ผู้ดูแลตำบลและทีมงาน U2T ได้ร่วมกันประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมอบรมผ่านระบบออนไลน์ Google meets เรื่อง การส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3 กันยายน 2564 หลังจากนั้นทีมงาน U2T ถลุงเหล็ก จึงได้แบ่งกลุ่มจัดสถานที่และดูแลการอบรมแต่ละจุด เพื่อลดการรวมตัวของกลุ่มคนและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยแบ่งออกเป็น 4 จุด ได้แก่

จุดที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จุดที่ 2 บ้านถลุงเหล็ก หมู่ 1

จุดที่ 3 บ้านดอนดู่แดง หมู่ 13

จุดที่ 4 บ้านโนนสำราญ หมู่ 16

โดยดิฉันได้รับผิดชอบจุดที่ 3 จัดกิจกรรม ณ ศาลาประชาคมหมู่ 13 บ้านดอนดู่แดง ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 5 คน และทีมงาน U2T จำนวน 4 คน คอยช่วยเหลือดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าอบรม โดยทางทีมงานก็ได้เตรียมโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Notebook iPad และลำโพง ไว้เพื่อเชื่อมต่อการอบรมผ่านระบบออนไลน์

 

…..ต่อมาวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ดิฉันทำการติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านสำโรง หมู่ 4 และส่งมอบหนังสือเชิญชวนเข้าร่วมอบรม เพื่อให้ท่านผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ชี้แจงแก่ชาวบ้าน เผื่อมีผู้สนใจอยากเข้าร่วมอบรม ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3 กันยายน 2564

ในวันที่ 2 กันยายน 2564 ทีมงาน U2T แต่ละกลุ่มได้ส่งตัวแทนไปรับเอกสารลงทะเบียนและค่าอาหารกับท่านอาจารย์ผู้ดูแลตำบล พร้อมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการอบรม เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น จากนั้นแต่ละกลุ่มได้ช่วยกันจัดสถานที่และเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้ให้พร้อมสำหรับการอบรม

…..วันที่ 3 กันยายน 2564 ดิฉันและผู้เข้าร่วมอบรมได้รับชมการอบรมผ่านระบบออนไลน์ Google meets เรื่อง การส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน รศ.สมบัติ ประจญศานต์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ กลุ่มของดิฉันได้ทำการจัดอบรม ณ ศาลาประชาคมหมู่ 13 บ้านดอนดู่แดง ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และได้รับเกียรติจากนายทองคูณ หล้าแหล่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 เป็นประธานในการเปิดอบรม ก่อนเริ่มการอบรมทางทีมงานได้ให้ผู้เข้าอบรมทำแบบทดสอบความรู้ก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการอบรมท่านวิทยากรได้อธิบายคุณสมบัติ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ และวิธีการทำอย่างไรให้การเข้ารับการรับรองมาตรฐาน (มผช.) ผ่านมาตรฐาน โดยมีขั้นตอนการทดลองตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ที่มีการสาธิตทั้งการวัดขนาด การตกสีของผลิตภัณฑ์ การดูความสม่ำเสมอของผ้าทอ และให้ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มที่รับฟังผ่านออนไลน์ได้ทดลองตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของตนเอง ก่อนที่จะส่งเข้ารับการรับรองมาตรฐาน (มผช.)

 

 

 

 

 

 

…..ต่อมาในช่วงบ่ายของการอบรม วิทยากรได้สัมภาษณ์แขกรับเชิญ 2 ท่าน คือ นางสุรัตน์ งามล้วน และนางอรุณ สาลี ซึ่งเป็นคนในชุมชนที่เคยส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการรับรองมาตรฐาน (มผช.) ผ่านแล้ว มาเล่าถึงประสบการณ์ ขั้นตอนการเตรียมตัว รวมถึงข้อดีและข้อเสียหลังจากที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการรับรอง และในตอนท้ายวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น หลังจากการอบรมเสร็จสิ้น ในวันที่ 4 กันยายน 2564 ดิฉันได้จัดทำเอกสารหลักฐานการอบรม เพื่อนำส่งให้กับอาจารย์นฤมล จิตต์หาญ อาจารย์ผู้ดูแลตำบลถลุงเหล็ก

…..ทั้งนี้ ทีมงาน U2T ถลุงเหล็ก ขอขอบพระคุณท่าน รศ.สมบัติ ประจญศานต์ เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรสำหรับการอบรมให้ความรู้ และขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้ดูแลตำบลที่ช่วยแนะนำประสานงานให้การดำเนินกิจกรรมผ่านไปด้วยดี ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ การดำเนินกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้าน ทีมงาน U2T ถลุงเหล็ก จึงขอขอบพระคุณชาวตำบลถลุงเหล็กเป็นอย่างสูง

 

อื่นๆ

เมนู