1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED๐๑-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน บ้านเสม็ดราษฎร์ หมู่ ๘ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ED๐๑-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน บ้านเสม็ดราษฎร์ หมู่ ๘ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้านางสาวสายทอง ศรีบาง ได้ลงพื้นที่ในเขตตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๐๘-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๓๐ น. ที่บ้านเสม็ดราษฎร์ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ แบบสอบถามที่เก็บทั้งหมดของหมู่บ้านเสม็ดราษฎร์ หมู่ ๑๖ จำนวน ๑๒๔ ชุด โดยประมาณ โดยได้สอบถามและสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ในประเด็นต่างๆ ซึ่งหมู่บ้านเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ประชากรอาศัยอยู่จำนวนมาก สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม บางพื้นที่ทำไร่ ทำสวนของชาวบ้านในชุมชน หมู่บ้านมีความสะอาด ไม่ค่อยมีขยะตามข้างถนน ชุมชนไม่แออัด มีอากาศบริสุทธิ์อย่างมาก มีร้านค้าอย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

          จากการสำรวจพื้นที่ หมู่ ๘ บ้านเสม็ดราษฎร์ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น ๑ ใน ๑๖ หมู่บ้าน ที่มี ๖๒ หลังคาเรือน ซึ่งอยู่ในการดูแลของท่านผู้ใหญ่ นายพุธ สงนอก พบว่าประชาชนในชุมชนทำอาชีพส่วนใหญ่ ๘๐% เป็นเกษตรกร เช่น ทํานา ไร่อ้อยและปลูกพริก ๒๐% อาชีพอื่น ๆ เช่น ค้าขายและรับจ้างทั่วไป เลี้ยงสัตว์ เช่น หมู,วัว,หนู และไก่ โดยประมาณ ดังนั้น ประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาข้าวและรองลงมา คือรับจ้างทั่วไปและค้าขาย

          ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบคุณ นายพุธ สงนอก(ผู้ใหญ่บ้าน) รวมถึงท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๒ ท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมถึงประชาชน หมู่ ๑๖ บ้านเสม็ดราษฎร์ เป็นอย่างมากที่ให้การต้อนรับผู้สำรวจและให้ข้อมูลเป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู