ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวมนต์ธิกา ภูตาเลิศ
ประเภท นักศึกษา
    โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับตำบล เพื่อพัฒนาชุมชนให้ก้าวทันโลกสมัยใหม่ที่สามารถส่งออก ค้าขาย สินค้าอุปโภค บริโภค ได้อย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแค่ใช้สอยในชุมชน แต่ยังสามารถขายส่งออกไปยังชุมชนอื่น จังหวัดอื่น หรือการส่งออกต่างประเทศได้ โดยวิธีการคือหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปร่วมกับชุมชนเพื่อศึกษาความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชน จากนั้นนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ทางมหาลัยมีเข้าไปประสานกับทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในชุมชน โดยนำมาพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจจากชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ในเดือนที่ 2 เป็นการเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว หรือแหล่งสถานที่สำคัญของตำบลถลุงเหล็ก  จากการสำรวจพบว่า

ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์    แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของชุมชนคือ หมู่บ้านชุมชนสายยาว ป่าไม้ ซึ่งจะอยู่ในชุมชนสายยาวเป็นหลักที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ชุมชนบ้านสายยาวได้ชื่อว่าเป็น “หมู่บ้านท่องเที่ยวที่ยาวและหวานสุดๆ” โดยวิธีการคือหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปร่วมกับชุมชนเพื่อศึกษาความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชน จากนั้นนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ทางมหาลัยมีเข้าไปประสานกับทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในชุมชน โดยนำมาพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจจากชุมชนได้อย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านสายยาวได้ชื่อว่าเป็น “หมู่บ้านท่องเที่ยวที่ยาวและหวานสุดๆ”  เมื่อแรกคนรุ่นปู่ย่าตาทวดเข้ามาตั้งรกรากใหม่ๆ หมู่บ้านเล็กๆ นี้ถูกเรียกติดปากกันว่า “บ้าน หนองเครือ” โดยเรียกตามชื่อหนองนํ้าบริเวณที่สร้างวัดของชุมชนหรือวัดโนนศิลาลัย แต่ชื่อหมู่บ้านที่ได้รับการตั้งชื่อเป็นทางการคือ “บ้านโนนศิลาสะอาด”และต่อมาเมื่อชุมชนขยายตัวมาเรื่อยๆ จึงได้มีการขยายออกเป็น 5 หมู่บ้านตามชื่อทางราชการ คือ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 3 บ้านสําราญราษฎร์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือ หมู่ที่ 10 บ้านโนนสําราญ หมู่ที่ 16 บ้านเสม็ดราษฎร์ หมู่ที่ 8  ซึ่งอยู่ในตําบลถลุงเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ แต่ด้วยรากฐานที่มาจากสายสัมพันธ์เดียวกัน โดยมีชาวบ้านของทั้ง 5 ชุมชน ตั้งบ้านเรือนอยู่ยาว ตลอดสองฟากของถนนสายยาวและวิถีพอเพียงที่สืบทอดกันมายาวนาน วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการสอบถามคนพื้นที่ เพื่อทำการเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในชุมชน และจากการสอบถามทำให้ทราบว่า แหล่งท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจในชุมชน คือฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในชุมชน ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายฐาน หลังจากทราบข้อมูลจุดหมายที่จะเดินทางสำรวจ ข้าพเจ้าและทีมงานจึงทำการลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลที่ฐานผลิตภัณฑ์จากผ้า ซึ่งเป็นฐานของที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการน้ำผ้าที่เหลือใช้ หรือเหลือจากการตัดมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋า พวงกุญแจเป็นต้น ต่อมาได้เดินทางไปศึกษาข้อมูลจากฐานฟอกย้อม การมัดหมี่ ซึ่งเป็นฐานให้ความรู้ในด้านการฟอกย้อมสี การมัดหมี่และยังมีโอกาสได้สัมผัสถึงความงามของผลิตภัณฑ์รวมไปถึงประวัติของการคิดผลิตภัณฑ์ ต่อมาได้ทำการเดินทางไปต่อที่ ฐานเลี้ยงไหม ปลูกหม่อน เพื่อทำการเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหม่อนและไหม ทำให้ทราบถึงการเลี้ยง-ปลูก ระยะเวลาในการเลี้ยง-ปลูก การทอเส้นไหม ไปจนถึงได้ดูสถานที่เลี้ยงไหมอย่างใกล้ชิด หลังจากเสร็จจากฐานปลูกหม่อน เลี้ยงไหมเสร็จ ทีมงานถึงเดินทางไปต่อที่ ลานวัฒนธรรมและศูนย์ประสานงานหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนสายยาว โดยทำการไปสำรวจพื้นที่และดูบรรยากาศที่ลานวัฒนธรรม 

อื่นๆ

เมนู