ดิฉัน นางสาวมนต์ธิกา ภูตาเลิศ ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ 1 หมู่บ้าน ในตำบลบ้านถลุงเหล็ก โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

ข้อมูลในการสำรวจ :  การลงพื้นที่สำรวจนั้นคนในชุมชนได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี โดยดิฉันได้เก็บรวบรวมเก็บข้อมูลในหมู่บ้านพะไลพัฒนา หมู่ 12  โดยรวมแล้วส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ประเภทของการผลิตที่ปลูกมากที่สุดคือ อ้อย  ข้าว  แต่ก็มีเกษตรกรบางครัวเรือนที่ปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง  และมีการเลี้ยงสัตว์เช่นวัว ควาย หมู เป็นต้น   และมีบางส่วนที่รับจ้าง  และมีอาชีพเสริมจากกาารทำนา ทำไร่ คือ การทอเสื่อกก ซึ่งชาวบ้านก็ไม่มีแหละทที่ีจะนำไปขาย โดยส่วนมากจะทำเพื่อไว้ใช้เอง จากการสำรวจพบว่าจะมีผู้สูงอายุอยู่บ้านเพียงลำพังเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีอาชีพว่างงาน เป็นต้น

สภาพปัญหาที่พบเจอ : โดยภาพรวม หมู่บ้านนั้นประชากรส่วนใหญ่มีปัญหาความยากจนหรือมีหนี้สินมากเนื่องจากกู้เงินมาทำการเกษตรแต่ผลผลิตขาดทุนเพราะประสบปัญหาในเรื่องของราคาและแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งก็มีบางครัวเรือนที่เช่าที่ดินทำการเกษตร  แต่เนื่องจากไม่มีตลาดในการส่งขายจึงทำให้ขาดทุนจึงเลิกทำ และปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมคือเรื่องขยะกับการระบายน้ำขังซึ่งในชุมชนนั้นไม่มีการจัดการกับขยะและการระบายน้ำขัง ครัวเรือนส่วนใหญ่ก็จะเผาขยะในพื้นที่ของตนเอง แต่ก็มีบางครัวเรือนที่นำขยะไปทิ้งในบริเวณต่างๆในเขตชุมชนทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ในการสำรวจผลกระทบของโควิด-19 คนในชุมชนส่วนใหญ่นั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด-19ดีเพราะติดตามข่าวสารตลอดและมีการล้างมือด้วยน้ำสบู่อยู่บ่อยครั้งรวมถึงการป้องกันโดยการใส่ Mask เวลาออกไปในสถานที่ต่างๆ ด้วยเช่นกัน  ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ที่รวบรวมทั้ง 01 02 และ 06 ส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู