• ข้าพเจ้า นางสาววพัชรินทร์ บุญมาก ประเภท นักศึกษา ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่กับทีมปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ ๖,๑๒ และ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น.

ในปฏิบัติงานข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ให้รับผิดชอบดูแลและสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนบ้านพะไลหมู่ ๒ รวม ก่อนการเข้าสำรวจ ปฏิบัติงานได้ทำการขออนุญาตผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านเพื่อลงพื้นที่สำรวจโดยนำแบบฟอร์ม ๐๑,๐๒,๐๖ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ในชุมชนโดยมีผู้นำชุมชนเป็นผู้ประสานงานไปยังลูกบ้านเพื่อกระจายข่าวว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บข้อมูลในด้านต่างๆในชุมชน ความเป็นอยู่ในชุมชนอาชีพต่างๆที่ประชากรในชุม ชนปฏิบัติ ข้อเด่นข้อด้อยของชุมชน ปัญหาในชุมชนในด้านต่างๆ ว่าประสบปัญหาในเรื่องอะไร และสอบถามความรู้และมาตรการป้องกันปัญหาโรคโควิดที่ระบาดในตอนนี้ด้วย ว่าประชาชนมีความรู้และเข้าใจในโรคโควิด19และมาตรการในการป้องกันตัวเองอย่างไร การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันอย่างไร

 

จากแบบสอบถามจะพบว่าประชากรในชุมชนมีอาชีพหลัก คือ ทำนา อาชีพรองคือ ทำไร่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และมีอาชีพเสริมในการเลี้ยงสัตว์และการเสื่อ และการท่องเที่ยว แต่ส่วนมากผู้คนจะว่างงาน ส่วนมากในหมู่บ้านจะมีแต่ผู้สูงอายุ ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในชุมชนคือปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอบนท้องถนนละผลจากวิกฤตโรคโควิด-19 ทำให้คนในชุมชนขาดรายได้จากการท่องเที่ยวเนื่องจากไม่มีคนมาศึกษาดูงาน ไม่มีหน่วยงานไหนจะเข้าไปช่วยเหลือในการดูแลและซ่อมแซมในพื้นที่ที่ชำรุดเสียหาย ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานจะนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลดังกล่าวไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงวิชาการต่อไป

อื่นๆ

เมนู