ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ สัตย์สุขยิ่ง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ถลุงเหล็ก (ED01) เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดอีกรอบและคนในจังหวัดบุรีรัมย์ติดโควิดกันหลายราย ทางอาจารย์ผู้ดูแล/ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ได้เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ Video Teleconference ผ่านทาง Classroom เมื่อวันเสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564 ได้ให้เตรียมความพร้อมการเข้าร่วมอบรมความรู้ให้กับชุมชน เชิญชวนผู้ที่ทำอาชีพทอผ้าในตำบลถลุงเหล็กและชาวบ้านที่อยากต่อยอดอาชีพเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยในเดือนนี้อาจารย์แจ้งว่า จะอบรมเรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ เพื่อพัฒนาความรู้การแปรรูปสิ่งทอกับผู้ที่ประกอบอาชีพสิ่งทอ หรือทำงานอดิเรกด้านสิ่งทอ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมความรู้ ได้ตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน และจะจัดอบรมในวันที่ 21-23 เมษายน 2564

          เนื่องจากยังไม่ถึงวันที่กำหนดการไว้ ก่อนถึงวันอบรมความรู้ให้กับชุมชน ข้าพเจ้าได้เข้าเรียนออนไลน์ ในแต่ละด้าน ได้แก่

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3) ด้านการเงิน Financial Literacy
4) ด้านสังคม Social Literacy

          ได้เรียนครบทุกด้านแล้ว และในเดือนเมษายน ในชุมชน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสำโรง บ้านสระล้อม และบ้านดอนดู่แดง ในหนึ่งหมู่บ้านนี้ที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลในตอนแรก ได้จัดงานบวชภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 เป็นการบวชสามเณร และชีพรามหมณ์ หลายท่าน หลายรูป เพื่อปลูกฝังเด็กๆและเยาวชนให้เติบโตไปในทางที่ดี ได้ศึกษาธรรมมะ เข้าถึงและเข้าใจศาสนาได้มากขึ้น ศึกษาธรรมวินัย นำศีลธรรมอันดีมาประพฤติใช้ในชีวิตได้อย่างมีเหตุผลทั้งทางโลกและทางธรรม ระหว่างก่อนถึงวันอบรม ข้าพเจ้าได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับประเพณีที่ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันทำ ในหลายๆอย่าง เช่น ตุง ข้าวต้มใบมะพร้าว ข้าวพันก้อน สถานที่สำหรับจัดงาน และข้าพเจ้าได้ร่วมทำกิจกรรมกับชาวบ้านส่วนหนึ่ง ข้าพเจ้ามองว่าเป็นประเพณีที่ดีและงดงาม เหมาะแก่การสืบสานสืบต่อไป 

      ทั้งนี้ โควิด-19 กลับมาระบาด ทางคณะอาจารย์ก็ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้จ้างงานและชาวบ้านที่จะเข้าร่วมการอบรม และเฝ้ารอดูสถานการณ์ว่าในเดือนเมษายนนี้ จะสามารถจัดการอบรมได้หรือไม่ ส่วนในเรื่องประเพณีที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาระหว่างรอการจัดอบรม ข้าพเจ้าได้เห็นประเพณีที่แสดงถึงความสามัคคีของคนในชุมชน ชาวบ้านให้ความร่วมมือกับทางวัดและคณะสงฆ์อย่างดี ซึ่งมีหลายหมู่บ้านได้เข้ามาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย ทั้งการตักบาตรในตอนเช้า ผู้มีจิตใจดีทำทานอาหารแจกผู้ที่เข้าร่วมทำบุญ และร่วมกิจกรรมต่างๆ ในวัด สำโรง แต่ทั้งนี้ทางวัดได้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยอยู่เสมอและชาวบ้านที่เข้าร่วมทำบุญ ก็ได้สวมหน้ากากอนามัย ทางวัดได้ให้การรักษาระยะห่างของสามเณร และชีพรามหมณ์ ให้อยู่ในความปลอดภัยเป็นอย่างดี กิจกรรมบวชภาคฤดูร้อน ปี 2564 นี้ ได้จัดในวันที่ 9-19 เมษายน ข้าพเจ้ามองว่า เป็นสิ่งที่ดีและเป็นประเพณีที่น่าสนใจ เป็นเสน่ห์ของชุมชน เป็นความสามัคคีของชาวบ้าน ทุกคนได้เข้าร่วมทำบุญ รวมถึงเป็นสิ่งที่น่าสืบสานประเพณีนี้ให้อยู่ได้ยาวนานสืบไป

          ข้าพเจ้าเตรียมความพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเข้าร่วมอบรมความรู้ให้แก่ชาวบ้านและได้บอกกล่าวแกผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านส่วนนึงไว้แล้ว สำหรับการจัดอบรมในวันที่ 21-23 เมษายน 2564 เพียงรอความเหมาะสม รอคณะอาจารย์ผู้ดูแล/ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่จะพาดำเนินการตามขั้นตอนในลำดับต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู