ข้าพเจ้า นายณัฐศิษฎ์ ภัทรมานนท์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ต.ถลุงเหล็ก ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลด้านต่าง ๆ และสำรวจสถานที่ในการอบรม   ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เพือเตรียมความพร้อมในการอบรมพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ที่กำลังจะทำการอบรมให้เเก่กลุ่มอาชีพในชุมชน

ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 – 9 เมษยน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้ทำการอบรมทักษะด้านต่างๆ ทั้งที่ 4 ด้าน ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งข้าพเจ้าได้ทำการอบรมต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา ทำให้เดือน เมษายนในที่ 13 สำเร็จไปทั้งสิ้น 3 วิชา คือ Digital Literacy , English Literacy และ Social Literacy และยังทำการอบรมส่วนที่เหลืออย่างต่อเนื่อง ต่อมาในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ข้าพเจ้าได้เข้าประชุมหารือรายละเอียดของงานในเดือนนี้ พร้อมด้วยสมาชิกทั้งหมด 18 คน และ คณาจารย์ผู้ดูแล 3 ท่าน ผ่านทาง Google Meet ซึ่งเป็นการประชุมผ่านทางออนไลน์ โดยได้ทำการรับทราบรายละเอียดงาน ว่าในเดือนนี้จะมีการจัดอบรมพัฒนาแปรูผลิตภัณฑ์สิ่งทอขึ้น ในวันที่ 21-23 เมษายนที่จะถึงนี้ จึงมีการแบ่งหน้าที่ให้มีการผสานงาน เพื่อขอความร่วมมือชาวบ้านที่สนใจเข้าอบรม และตรวจสอบสถานที่อบรมที่เหมาะสม และเพียงพอกับผู้เข้าร่วม 60 ชีวิต หลังจากตกลงนัดหมายทุกอย่างเรียบร้อย ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและสมาชิก 3 คน ได้ทำการเดินทางไปยื่นหนังสือให้แก่ นายกอบต. เพื่อรับทราบว่าต้องมีการจัดงานอบรมขึ้น และได้เดินทางไปยัง ศูนย์ชุมชนบ้านโนนศิลา เพื่อดูสถานที่ที่จะใช้ในการอบรม ว่าสามารถตอบโจทย์กับเป้าหมายได้รึไม่ หลังจากนั้นในวันอื่นที่เหลือ ข้าพเจ้าได้ทำการอบรมต่อเนื่อง และในวันที่ 15 เมษายน ได้ทำการรวบรวมวิดีโอการทำงานจากสมาชิกทีม มาทำการตัดต่อวิดีโอส่งรายเดือน และเสร็จสิ้นการตัดต่อวิดีโอ ในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2564 หลังจากยื่นเรื่องขอทำการอบรม แต่เนื่องชุมชนแจ้งมีปัญหา Covid – 19 ที่ต้องทำการเฝ้าระวัง จึงอาจมีการเปลี่ยนวันจัดอบรมตามความเหมาะสมอีกครั้ง

หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ประจำเดือนเมษายน ข้าพเจ้าได้เห็นชาวบ้านที่มีความสนใจในผ้าทอ ได้สำรวจ ได้เห็นสถานที่ในชุมชนมากขึ้น และได้เห็นมาตราป้องกัน Covid – 19 ในชุมชนในตอนที่ทำการขอใช้สถานที่อบรม

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู