ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ สัตย์สุขยิ่ง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ถลุงเหล็ก (ED01) ได้เข้าร่วมประชุม ผ่าน Google Meet เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 พร้อมทีมงาน คณะอาจารย์ได้ขอความร่วมมือและวางแผน เพื่อดำเนินกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด โดยทำกิจกรรมเชิงรุก เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564  โดยการเคลียร์พื้นที่และทำความสะอาด เพื่อป้องกัน ลดการกระจายของเชื้อโควิด ได้จัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านโนนศิลา พร้อมทีมงาน และ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนให้กับชุมชน  ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านโนนสำราญ หมู่ 16

          กิจกรรมเชิงรุก เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านโนนศิลา ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่พร้อมทีมงานเพื่อทำความมสะอาดในโรงเรียนบ้านโนนศิลา โดยได้รับอุปกรณ์ทำความสะอาด จากคณะอาจารย์ผู้ควบคุม/ดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อทำความสะอาดสภาพแวดล้อมให้ปลอดเชื้อ เคลียร์เชื้อร้ายและควบคุมเชื้อไวรัสตามพื้นที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน

          วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คณะอาจารย์พร้อมทีมงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านโนนสำราญ หมู่ 16 เพื่อให้ประชาชนทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน และแนวทางการปฏิบัติก่อนและหลังฉีดวัคซีน อาการข้างเคียงที่สามารถเกิดขึ้นได้ และวิธีการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ในการตัดสินใจที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน รวมถึงทำการลงพื้นที่สำรวจคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง พร้อมกับคลายข้อสงสัย ความวิตกกังวล อีกทั้งอำนวยความสะดวก ให้พี่น้องชุมชน วิธีการทำเจลล้างมือที่ถูกต้อง โดยทีมงานร่วมกันสาธิตวิธีการทำเจลล้างมือให้แก่ประชาชนในแต่ละขั้นตอน เพื่อสร้างความปลอดภัย การป้องกันในชุมชนที่ดีมากขึ้น และได้ร่วมแจกเจลแอลกอฮอล์ให้แต่ละหมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.ถลุงเหล็ก

          ทั้งนี้ ประชาชนที่เข้าร่วมการประชาสัมพันธ์/เข้าร่วมอบรมการให้ความรู้ในครั้งนี้ มีความสนใจ และได้รับความรู้ การปฏิบัติ วิธีการป้องกัน ที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และในเดือนมิถุนายนนี้ โดยอาจารย์ผู้ควบคุม/ดูแลการปฏิบัติงาน พร้อมทีมงาน กำลังจะดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับกิจกรรมการยกระดับ ”ผลิตภัณฑ์เสื่อกก” ในวันที่ 25-27 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ และจะได้นำเสนอบทความ ในครั้งต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู