ข้าพเจ้านายสุวรรณ์  วัชรินทร์  ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศษฐกิจสังคมรายได้ของตำบลแบบบรูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ตำแหน่ง  ภาคประชาชนประจำ  ตำบลถลุงเหล็ก  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้จัดอบรมผ้าทอมือที่บ้านดอนดู่แดง  หมู่ที่  13  มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ  8  คน  ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  การอบรมในครั้งนี้สามารถให้ความรู้กับพี่น้องได้เป็นอย่างดี  และจะนำความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ได้มาตรฐาน  มผช.

  1. การทอผ้าขาวม้าตามเกณฑ์ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า  200  เซนติเมตร
  2. การทอผ้าพันคอผืนสี่เหลี่ยมตามเกณฑ์ต้องไม้น้อยกว่า 70 X 70 เซนติเมตร

ผ้าขาวม้า  หมายถึง  ผ้าทอลายขัดที่ใช้เส้นด้ายยืนเป็นลายริ้วหรือลายทางอย่างน้อย 2 สี  และใช้เส้นด้ายพุงเป็นลายคั่นอย่างน้อย  2  สี  แล้วทอตัดกันเป็นรูปลายตาหมากรุก  หรือตาสี่เหลี่ยม  ผ้าขาวม้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแปรรูปได้หลายอย่าง  เช่น  กระเป๋า  เสื้อผ้า  กางเกง  นอกจากนั้นผ้าขาวม้ายังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานพิธีต่างๆได้เป็นอย่างดี  และเป็นของขวัญมอบให้กับคนที่เรารักและเคารพได้อย่างภาคภูมิใจ  ผ้าขาวม้าเป็นผ้าประจำบ้านมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่ปู่  ย่า  ตา  ยาย  ที่ทำมานานแล้ว  และยังคงเป็นเอกลักษณ์  ประจำถิ่นชาวบ้านตลอดมา

ผ้ามัดหมี่  มีอยู่  2  ชนิด

1.ผ้ามัดหมี่แบบดั้งเดิม  หมายถึง  ผ้าทอที่มีลวดลายซึ่งใช้เทคนิคการมัดเส้นด้าย  เพื่อให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆ  ก่อนนำไปย้อมสี  ซึ่งส่วนที่มัดสีจะไม่ติด

2.ผ้ามัดหที่แบบสมัยนิยม  หรือเรียกผ้ามัดหมี่แบบร่วมสมัย  และเมื่อมัดได้ตามลายที่ตัวเองต้องการแล้วจึงนำไปย้อมสีที่ต้องการ  เมื่อเสร็จทุกขั้นตอนแล้วก็นำมาทอเป็นผืน  และความกว้างอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า  100  เซนติเมตร

ผ้ามัดหมี่สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากมายหลายอย่าง  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงดังไปทั่วประเทศ  และเป็นสินค้าที่ขายดีในบ้านของเรา

การจัดการอบรมสิ่งทอในครั้งนี้พี่น้องที่เข้าอบรมได้ความรู้จากวิทยากร  หรืออาจารย์  ที่ได้นำความรู้จากสิ่งทอมาเพิ่มเติมให้กับชุมชน  ตำบลถลุงเหล็ก  และพวกเรา     ชาว U2T  พร้อมที่จะดูแลพี่น้องในชุมชน  และลงไปดูแลติมตาม  การทอผ้าของพี่น้องอย่างสม่ำเสมอ  และต่อเนื่อง  การลงพื้นที่บางครั้งก็มีปัญหาเพราะคนในชุมชนเขาให้เหตุผลว่าเขากลัวโรคโควิด  พวกเราเองก็กลัวแต่พวกเราก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและขอขอบคุณอาจารย์ที่จัดอบรมให้ความรู้กับพี่น้องในชุมชนของเราถึงแม้จะไม่เต็มที่เพราะโรคโควิด 19  แต่พี่น้องในชุมชนก็ดีใจที่อาจารย์ให้ความรู้แก่พวกเขา

อื่นๆ

เมนู