1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED01เก็บข้อมูล SROI และ ประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

ED01เก็บข้อมูล SROI และ ประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้านายจตุพร  ศรีแจ่ม ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบทถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดระยะเวลาในเดือนตุลาคม  ข้าพเจ้าในฐานะผู้ปฏิบัติงานใหม่ ได้เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาทักษะผ่าน e-Learning (การอบรมด้วยตัวเอง) ตามโครงการฯที่กำหนดไว้ 4 ด้านสำคัญได้แก่

1.ด้านดิจิทัล(Digital literaacy)

2.ด้านภาษาอังกฤษ(Language Literacy)

3.ด้านการเงิน(Financial literacy)

4.ด้านสังคม (social literacy)

ซึ้งผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประทศ)ต้องอมรมในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง

ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงานและอาจาร์ยประจำพื้นที่ได้มีการจัดการประชุมออนไลน์เพื่อหาลือในการปฏิบัติภายในเดือนตุลาคมผ่านทาง Google meet และมีการแนะนำสมาชิกใหม่ 5 คน ที่จะมาปฏิบัติงานรวมกับสมาชิกเก่าภายในระยะเวลา 3 เดือน จากนั้นได้ชี้แจ้งเรื่อง การเก็บแบบสอบถาม SROI และได้แบ่งงานแต่ละหัวข้อการเก็บข้อมูลให้กับผู้ปฏิบัติงานโดยข้าพเจ้าได้หัวข้อที่ 10 หน่วยงาน อปท. เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล และได้แจ้งแผนการจัดอบรมในช่วงวันที่ 22-26 ตุลาคม พ.ศ.2564

ในวันที่ 10 ได้มีการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูล SROI และประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมซึ่งมีหัวข้อต่อปนี้

1.โครงการอบรมนักเล่าเรื่องและจัดโปรแกรมทัวร์ชุมชนวันที่ 22-23 ตุลาคม พ.ศ. 2564

2.โครงการทำน้ำมันนวดหอมระเหยจากสมุนไพรในชุมชน วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564

3.อบรมการทำสวนสมุนไพร ณ บ้านแสงจันทร์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564

อื่นๆ

เมนู