ข้าพเจ้า นายณัฐศิษฎ์ ภัทรมานนท์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ต.ถลุงเหล็ก งานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564  ได้ทำการลงพื้นที่เพื่อทำถ่ายภาพกิจกรรม การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม SROI ทำการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดอบรมที่จะมีขึ้นในครั้งถัดไป เพื่อเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเข้ามารับการอบรม และทำการตัดต่อวิดีโอประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ช้าพเจ้าได้ทำการเช้าประชุมเพื่อชี้แจงการทำงานในแผนงานต่อไป ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยใช้งาน Google meets เนื้อหาการประชุมเริ่มต้นจากการแนะนำสมาชิกใหม่ที่เข้ามาร่วมทีมเพิ่มเติมจากการเปิดรับสมัครเพิ่ม ทั้งหมด 5 คน โดยเป็นการชี้แจงการปฏิยัติงานเบื้องต้นให้แก่สมาชิกใหม่ได้ทราบถึงรายละเอียดการทำงานต่าง ๆ ที่จะทำต่อจากนี้อีก 3 เดือน ต่อมาเป็นการชี้แจงรายละเอียดการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม SROI โดยมีทัั้งหมด 11 หัวข้อ จึงได้มีการแบ่งหัวข้อต่าง ๆ ในการเก็บข้อมูล หัวข้อต่อมาเป็นกานวางแผนเพื่อจะจัดการอบรมขึ่้น อีก 3 การอบรม ที่จะมีการจัดขึ้นในเดือนนี้ คือ การอบรมเกี่ยวกับ นักเล่าเรื่องในชุมชน น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร และเรื่องธนาคารน้ำและสวนสมุนไพร จึงให้ได้มีการชี้แจงให้สมาชิก ทำการลงพื้นที่เพื่อทำการประชาสัมพันธ์การอบรม เพื่อหาผู้สนใจเพื่อมาเข้าร่วมการอบรมที่จะขึ้น โดยได้ข้อสรุปวันที่จัดการอบรมจะเป็นช่วงวันที่ 22 – 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ส่วนสุดท้ายของการประชุม ได้มีการแบ่งให้สมาชิกได้ทำการ คอยให้คำแนะนำแก่ผูปฏิบัติงานที่เข้ามาใหม่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดในตอนมีข้อสงสัยเกิดขึ้น หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ต่อมาในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้มีการลงพื้นที่พร้อมกับทีมถลุงเหล็ก เพื่อทำการลงไปเก็บข้อมูล SROI และทำการประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรม ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่หมู่ 2 , 3 , 11 , 12  พร้อมสมาชิกทีมเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรม และทำการถ่ายภาพ วิดีโอ สมาชิกทีมทำการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม SROI เพื่อนำเอาภาพและวิดีโอมาทำการตัดต่อวิดีโอส่งประจำเดือนนี้ แต่เนื่องจาก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 , 12 ติดภารกิจจึงทำให้ต้องเลื่อนการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวไปก่อน  ต่อมาวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้มีการลงพิ้นที่ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรมอีกครั้ง เนื่องจากเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ทำการลงพื้นที่ครั้งก่อน มีบางหมู่บ้านที่ผู้ใหญ่บ้านได้ติดภารกิจ ทำให้ต้องเลื่อนการเข้าประชาสัมพันธ์ออกไปก่อน ทำให้ได้ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านที่เหลือได้ครบถ้วน ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อถ่ายรูปและวิดีโอ การทำงานของสมาชิกเพื่อนำมาใช้ประกอบวิดีโอ หลังเสร็จสิ้นการประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ข้าพเข้าได้ทำการนำไฟล์วิดีโอที่ได้รับจากสมาชิกทีม มาทำการตัดต่อ และทำการตัดต่อเสร็จสิ้นในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 พร้อมทำการอัปโหลดและเผยแพร่ และในวันเดียวกันนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่อีกครั้งพร้อมสมาชิกทีม เพื่อทำการนำหนังสือแจ้งกำหนดการและรายละเอียดการอบรมไปส่งมอบให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการแจ้งอย่างเป็นทางการถึงการอบรมที่จะมีการเริ่มจัดขึ้นในวันที่ 22 – 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่จะถึงนี้ โดยได้ทำการลงไปหมู่ 3 , 7 , 10 , 16 และได้มีการถ่ายภาพการลงพื้นที่ไว้เล็กน้อย

หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ประจำเดือนตุลาคม ข้าพเจ้าได้ประสบการณ์ทำงานที่มากยิ่งขึ้น เพื่อสั่งสมประสบการณ์ และนำประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานในเดือนถัดไปและการทำงานในอนาคตต่อไป ได้เห็นถึงความร่วมมือและความสามัคคีของสมาชิกทีม ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และแข็งขัน รวมไปถึงความร่วมมือต่าง ๆ จากชุมชมที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้นับเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า

               

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู