ข้าพเจ้า นายพิสิษฐ์ พัชนี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ต.ถลุงเหล็ก งานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ได้ทำการลงพื้นที่เพื่อทำถ่ายภาพกิจกรรม การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม SROI ทำการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และการจัดอบรมที่จะมีขึ้นในครั้งถัดไป และทำการตัดต่อวิดีโอประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น. ได้มีการประชุมเพื่อมอบหมายหน้าที่และชี้แจงแผนการทำงานให้แต่ละบุคคลได้เก็บรวบรวมข้อมูลและแบบสอบถาม U2T SROI โดยเป็นการชี้แจงการปฏิบัติงานเบื้องต้นให้แก่สมาชิกใหม่ได้ทราบถึงรายละเอียดการทำงานต่างๆ ที่จะปฏิบัติต่อจากนี้ในระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ Google meets เนื้อหาการประชุมเริ่มต้นจากการชี้แจงรายละเอียดการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม SROI โดยมีทัั้งหมด 11 หัวข้อ แบ่งหัวข้อต่างๆ ในการเก็บข้อมูล ดังนี้
1.ข้อมูลของตำบลเป้าหมาย
2.ข้อมูลของลูกจ้างโครงการแบ่งออกเป็น 3ประเภท
2.1.ประเภทนักศึกษา 3 ราย
2.2.ประเภทบัณทิฑจบใหม่ 3 ราย
*ซึ่งข้าพเจ้าได้รับหน้าที่เก็บรวมรวมข้อมูลประเภทบัณทิฑจบใหม่ และได้แล้วเสร็จในวันที่ 7 ตุลาคม 2564
2.3.ประเภทประชาชน 3 ราย
3.ข้อมูลของครอบครัวลูกจ้างโครงการ
4.ข้อมูลของชุมชนภายใน
5.ข้อมูลของชุมชนภายนอก
6.ข้อมูลของอาจารย์ในโครงการ
7.ข้อมูลของเจ้าหน้าที่โครงการ (USI)
8.ข้อมูลของผู้แทนตำบล
9.ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
10.ข้อมูลของหน่วยงานอปท. เช่น รพสต.ประจำตำบล, นักพัฒนาชุมชน
11.ข้อมูลของเอกชนในพื้นที่ ต่อมาทีมงาน U2T บ้านถลุงเหล็กได้นัดหมายประชุมสมาชิกเพื่อวางแผนลงพื้นที่ในการสำรวจข้อมูล SROI และการวางแผน ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 โดยได้ข้อสรุปในการจัดอบรมระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม ถึงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564 ซึ่งมีอยู่ 3 กิจกรรมด้วยกันคือ
1.โครงการอบรมนักเล่าเรื่องและจัดโปรแกรมทัวร์ชุมชนจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม พ.ศ.2564
2.โครงการทำน้ำมันนวดหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้านจะจัดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2564
3.โครงการอบรมการทำสวนสมุนไพร ณ บ้านแสงจันทร์ อ.สตึก จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม พ.ศ.2564
ต่อมาสมาชิกทุกคนได้ลงพื้นที่ ณ.ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันอาทิตย์ที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ 2564 เวลา10.00 น. เพื่อติดต่อประสานงานผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านในการเข้าอบรมและประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรมให้กับชาวบ้าน ที่มีความสนใจกิจกรรมในครั้งนี้ โดยการติดต่อประสานงานผู้นำชุมชนได้มีการแบ่งผู้ปฏิบัติงานออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม 1. ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน หมู่ 1 / หมู่ 6 / หมู่ 8 /หมู่ 9 / และหมู่ 15
กลุ่ม 2. ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน หมู่ 2 / หมู่ 3 / หมู่ 5 / หมู่ 7 / หมู่ 10 / หมู่ 11 / หมู่ 12 / และหมู่ 16
กลุ่ม 3 ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน หมู่ 4 / หมู่ 13 / และหมู่ 14
ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำการลงพื้นที่กลุ่ม 2 พร้อมสมาชิกในทีมเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรมให้กับชาวบ้านได้ทราบรายละเอียดของกิจกรรม และได้ทำการเก็บภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว การทำงานปฏติบัติงานของสมาชิกที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม SROI เพื่อนำภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวมาทำการตัดต่อเป็น VDO ส่งประจำเดือนนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการเก็บรวบรวมไฟล์ข้อมูลภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้รับจากสมาชิกในทีม มาทำการตัดต่อเป็น VDO ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้ารวมทั้งสมาชิกในทีมได้ทำการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และประสานงานเพื่อนำหนังสือแจ้งกำหนดการและรายละเอียดการอบรมส่งมอบให้แก่ผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน ให้ทราบถึงการอบรมที่จะมีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-26 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 นี้

หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ครั้งแรกประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ในการทำงาน และได้เห็นถึงกระบวนการในการทำงาน เห็นถึงความรับผิดชอบของแต่ละหน้าที่ของสมาชิกทุกคนในทีม การให้ความร่วมมือและมาตราการป้องกันโควิด 19 ของผู้นำชุมชนและคนในหมู่บ้าน เพื่อทำให้ชุมชุนของตนมีความพัฒนาในทางที่ดีปลอดภัย รวมไปถึงความร่วมมือต่างๆ ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าและสมาชิกในทีมเป็นอย่างมาก

อื่นๆ

เมนู