ข้าพเจ้านางสาวสุวนันท์ ภูเงิน ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่งกพร. ในกลุ่ม ED01 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีหน้าที่ในการนำเข้าข้อมูลการขับเคลื่อนและผลการก้าวหน้าของโครงการต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินในภารกิจงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์และลงพื้นที่ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เดือนตุลาคมนี้ ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ลงพื้นที่มอบวัสดุโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ ณ พื้นที่บ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่มอบวัสดุโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ ณ พื้นที่บ้านปรือพัฒนา หมู่ 18 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ลงพื้นที่มอบวัสดุโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ ณ พื้นที่บ้านหนองปรือ หมู่ 3 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่มอบวัสดุโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ ณ พื้นที่บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ 10 ตำบลหลักเขต
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นไปตามแผนของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

อื่นๆ

เมนู