ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ สัตย์สุขยิ่ง ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (ED01) 

ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

          คณะอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล ประจำตำบลถลุงเหล็ก (ED01) ได้ให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าร่วมการประชุม ออนไลน์ ทาง Google Meet เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564  โดยเริ่มประชุมในเวลา เวลา 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดอบรมในแต่ละโครงการ และประสานงานต่างๆ ในเดือนตุลาคมนี้

           วันที่ 6 ตุลาคม 2564 อาจารย์ได้แจ้งข่าวว่ามีผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประจำ ตำบลถลุงเหล็ก มาเพิ่ม จำนวน 5 คน ได้แก้ บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 3 คน นักศึกษา จำนวน 1 คนและประชาชน จำนวน 1 คน และในการประชุมครั้งนี้ อาจารย์ได้แจ้งการจัดกิจกรรมการอบรมในเดือนตุลาคม ทั้งหมดจำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่

1. วันที่ 22-23 ตุลาคม 2564 โครงการ พัฒนาองค์ความรู้การสร้างนักเล่าเรื่องให้ชมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ความน่าสนใจของชุมชนผ่านเรื่องราวของกระบวนการสืบสานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ อบต.ถลุงเหล็ก โดยกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม (จำนวน 25 คน)
2. วันที่ 24 ตุลาคม 2564 โครงการ การส่งเสริมการทำน้ำมันนวดสมุนไพรหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อเพิ่มรายได้หลังสถานการณ์ covid ณ อบต.ถลุงเหล็ก โดยกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม (จำนวน 40 คน)
3. วันที่ 25-26 ตุลาคม 2564 การหนุนเสริมการทำธนาคารน้ำเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการน้ำในชุมชน และการอบรมการเสริมความรู้ด้านการปลูกพืชผักสมุนไพรแบบผสมผสานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ณ บ้านแสงจันทร์ อ.สตึก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (มีรถรับส่ง) โดยกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม (จำนวน 25 คน)

          เมื่ออาจารย์แจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมการอบรมเสร็จ อาจารย์ได้แจ้งให้ทำแบบสอบถาม U2T-SROI เป็นกลุ่มเป้าหมายข้อมูล ทั้งหมด 11 กลุ่มเป้าหมาย และแบ่งกลุ่มงานให้ผู้ปฏิบัติงาน ในแต่ละกลุ่ม เพื่อการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล  1 มหาวิทยาลัย (U2T) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ และสามารถนำผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไปใช้ 1) พัฒนา Framework 2) ประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) เพื่อตอบโจทย์ความคุ้มค่าของการลงทุนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม รวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

          วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้รับกลุ่มเป้าหมายที่ 9 คือ หน่วยงานภาครัฐ ข้าพเจ้าได้สอบถาม (SROI) สัมภาษณ์/แบบสอบถาม กับ สิบเอกอนุรักษ์ อุ่มประโคน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) ณ สำนักพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ในคำอธิบายแบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเชิงอภิปราย ด้านความคิดเห็น บทบาท และหน้าที่รับผิดชอบ

ส่วนที่ 3 การให้คะแนน ระดับความสำคัญของผลลัพธ์

ส่วนที่ 4 การให้คะแนนระดับการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์

     

          วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมกับทีมงานผู้ปฏิบัติงาน (U2T) เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานตามที่อาจารย์แจ้งไว้และการประชาสัมพันธ์สำหรับการจัดอบรม ทั้ง 3 โครงการ แก่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 บ้านดอนดู่แดง ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

          ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมการจัดอบรมในวันที่ 22-26 ตุลาคม 2564 และหาผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ หวังอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความสนใจ ได้ความรู้ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด พัฒนาศักยภาพและเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู