………..สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาวทองธญา นามมูล เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

………….จากการปฏิบัติงาน อาจารย์ผู้ดูแลตำบลและทีมงาน U2T ได้ร่วมกันประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อวางแผนการทำงานในเดือนตุลาคม ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม U2T-SROI มีทั้งหมด 11 หัวข้อ ดิฉันได้รับผิดชอบหัวข้อตำบลเป้าหมาย ซึ่งลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประธานวิสาหกิจชุมชน ผู้นำชุมชนและเกษตรกร ดิฉันได้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามในระบบ U2T-SROI ตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพบว่าผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยเพื่อติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ชุมชนได้รับประโยชน์/การเปลี่ยนแปลงในระดับใดเพื่อที่จะได้สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์การจัดทำโครงการในระดับต่อไป

…………วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ดิฉันและทีมงาน U2T ถลุงเหล็ก ได้ลงพื้นที่ชุมชนตำบลถลุงเหล็ก เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนชาวบ้านมาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 1) อบรมการพัฒนาองค์ความรู้การสร้างนักเล่าเรื่องให้ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ความน่าสนใจของชุมชนผ่านเรื่องราวของกระบวนการสืบสานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2) อบรมการส่งเสริมการทำน้ำมันนวดสมุนไพรหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อเพิ่มรายได้หลังสถานการณ์โควิด 3) อบรมกิจกรรมหนุนเสริมธนาคารน้ำ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการน้ำในชุมชน และความรู้ด้านการปลูกพืชผักสมุนไพรแบบผสมผสาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

   

     

………ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่บ้านสำโรง หมู่ 4, บ้านดอนดู่แดง หมู่ 13 และบ้านสระล้อม หมู่ 14 เพื่อทำการติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านก่อนจัดกิจกรรมอบรมและเชิญชวนชาวบ้านผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมอบรม ทั้งนี้การเชิญชวนชาวบ้านพวกเราเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในด้านกิจกรรมต่าง ๆ ในหัวข้อการอบรมเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถนำทักษะที่ได้อบรมมากลับมาเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนคนอื่นต่อไปได้ เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ กลุ่มการเรียนรู้ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างชุมชนให้เข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 

 

อื่นๆ

เมนู