ข้าพเจ้านายจตุพร  ศรีแจ่มผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดระยะเวลาในเดือนพฤษจิกายน ในฐานะผู้ปฏิบัติงานข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังนี้

วันที่22-23 ตุลาคม 2564 ได้มีการจัดการพัฒนาองค์ความรู้การสร้างนักเล่าเรื่อง โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจาร์ยวันดี  เธียรสวัสดิ์ และผู้ช่วยวิทยากร ท่านอาจาร์ยจินตนา  วัชรโพธิ์กร ได้มาให้ความรู้ในการจัดอบรมในครั้งนี้ซึ่งมีหัวข้อต่อไปนี้

-การให้ความรู้และการวางแผนการท่องเที่ยวภายในชุมชน

-การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยว (Wornshop)

-ให้ความรู้ในการเป็นผู้เล่าเรื่อง

-ให้ปฏิบัติและให้ฝึกการเล่าเรื่อง

 

วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมน้ำมันนวดสมุนไพรหอมระเหย ณ ศาลาบ้านโนนสำราญ  หมู่ที่16 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์

ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร นางอรพรรณ  เอี่ยววิริยะวัฒน์ แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนทางเลือกโรงพยาบาลบุรีรัมย์

ซึ่งมีหัวข้ออบรมดังนี้

-การให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร และ สรรพคุณของสมุนไพร

-ฝึกปฏิบัติการทำน้ำมันไพล

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมการหนุนเสริมการทำธนาคารน้ำ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดเตรียมและการรับมือ เรื่องน้ำซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากพิธีกร ท่านไพรัตน์  ชื่อศรี เกษตรดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2555

ซึ่งมีหัวข้ออบรมดังนี้

-อธิบายและให้ความรู้เกี่ยวกับธนาคารน้ำ

-การบูรณาการการปลูกพืชผักสมุนไพร

-(Workshop) และเยี่ยวชม ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์

วันที่16 พฤษจิกายน 2564 ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและเรื่องโควิค โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร ท่านอรชร คนชุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาล อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีหัวข้อการจัดอบรมดังนี้

-ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการสำหรับผู้สูงวัย

-แนะนำวิธีการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย

-การดูแลสุขภาพช่องปากชองผู้สูงวัย

-การดูแลและส่งแวดล้อมที่ดีสำหรับผู้สูงวัย

อื่นๆ

เมนู