ข้าพเจ้า นายณัฐศิษฎ์ ภัทรมานนท์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ต.ถลุงเหล็ก งานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564  ได้ทำการจัดการอบรมให้แก่ชุมชนในเรื่อง อบรมส่งเสริมการทำน้ำมันนวดสมุนไพรหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้าน อบรมหนุนเสริมธนาคารน้ำ และความรู้การปลูกพิชสมุนไพร อบรมการพัฒนาองค์ความรู้การสร้างนักเล่าเรื่องให้ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชน การอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในชุมขน  และทำการตัดต่อวิดีโอประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เริ่มทำการจัดสถานที่ในการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน โดยมีการอบรมต่อเนื่องในช่วง วันที่ 22-26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 หลังจากทำการจัดสถาที่อบรมเสร็จสิ้น การอบรมได้เริ่ม ขึ้นในวันที่ 22-23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นการอบรมในเรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้การสร้างนักเล่าเรื่องให้ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชน การอบครั้งนี้ ได้อาจารย์วันดี เธียร์สวัสดิ์กิจ และอาจารย์จินตนา วัชรโพธิ์กร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยกิจกรรมการอบรม เป็นแนะนำวิธีการพูดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นถึงหลักการพูด มีการบรรยาย และการให้รับชมวิดีโอเพื่อให้เห็นตัวอย่างในการเล่าเรื่องราวออกมาได้อย่างสละสลวย ช่วงบ่ายได้มีกิจกรรมให้ทำการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม และทำการแจกกระดาษ ให้ผู้เข้าอบรมได้ทำเขียนแผนการทัวร์ หรือทริปที่ต้องการจัดในชุมชน ใน 1 วัน โดยทำการระบุสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการไป เวลาในการเดินทาง เวลาการพัก รวมไปถึงยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางอย่างระเอียด เพื่อเป็นการสร้างทัวร์ที่มีความจริงจังและใช้งานได้จริง ในการคิดได้มีการให้ทีมงาน U2T ทำการเข้าไปคอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าร่วมอบรม เช่นช่วยแสดงความคิดเห็น ช่วยการเขียน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเขียนทัวร์ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น หลังจากทำการเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำการนำแผนทัวร์ไปทำการนำเสนอ โดยมีวิทยากรคอยให้คำแนะนำ คำติชม เพื่อให้นำไปปรับใช้ในการเขียนทัวร์ท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนในอนาคต  ในวันที่ 23 เริ่มต้นการอบรมโดยการบรรยาน และการอธิบายบุคคลิก ท่ายื่น การไหว้ การยิ้มทักทายเพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้เช้าอบรมได้เห็นว่าควรทำอย่างไรถึงจะดูน่าสนใจ มีกิจกรรมที่ทางวิทยากร ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทำการดูภาพ และให้ผู้เช้าร่วมอบรมเล่าเรื่องราวจากภาพที่ให้ชม โดยให้ลองเล่าเรื่องให้แก่สิ่งเหล่านั้นออกมาให้มีความน่าสนใจ โดยมีวิทยากรคอยให้คำแนะนำในเรื่องการเล่าว่าทำอย่างไรจึงจะมีความน่าสนใจขึ้น และปิดท้ายด้วยการนำเสนอสินค้า โดยให้ผู้เข้าอบรมทำการนำสินค้าท้องถิ่นที่น่าสนใจมาทำการนำเสนอ และเล่าเรื่องราวของสินค้าให้มีความน่าสนใจ เพื่อให้ผู้ที่รับชมเกิดความรู้สึกอยากซื้อ โดยมีวิทยากรคอยให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ โดยช้าพเจ้าทำหน่าที่ในการถ่ายภาพนิ่ง  วิดีโอกิจกรรมการอบรม และดูแลเรื่องระบบเสียงต่าง ๆ ในการอบรม ต่อมาวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นการอบรมเรื่อง อบรมส่งเสริมการทำน้ำมันนวดสมุนไพรหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้าน โดยได้ นางอรพรรณ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ เป็นผู้ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ เริ่มการอบรมโดยการเริ่มฟังการบรรยาย การทำน้ำมันนวดสมุนไพรจากไพล และสรรพคุณต่าง ๆ หลังจากฟังการอบรมเรียบร้อย จึงได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม และทำการเริ่มลงมือทำน้ำมันนวด โดยการลงมือทำแต่ละกลุ่มได้มีทีมงาน u2t คอยประจำกลุ่ม คอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อบรม โดยเริ่มต้นจากการล้างสมุนไพร ประกอบด้วย ขมื้นชัน ไพร หลังจากทำการทำความสะอาด จึงนำเอาสมุนไพรที่ได้มาทำการให้ผู้อบรมทำการหั่น หลังจากหั่นเรียบร้อยจึงทำการนำสมุนไพรที่ได้ไปทำการทอดในกระทะไฟฟ้าที่ได้จัดเตรียมเอาไว้ โดยในขั้นตอนการทอด ก่อนนำสมุนไพรลงไป ได้ทำการใส่น้ำมันงาและน้ำมันมะพร้าวลงไปในกระทะไฟฟ้าก่อน และทำการนำสมุนไพรใส่ลงไปทอด โดยมีทีมงานคอยช่วยเหลือ และ วิทยากรคอยให้คำแนะนำเวลาในการทอด เมื่อทำการทอดเสร็จเรียบร้อย จึงได้เอาสมุนไพรออกและทำการกรองน้ำมันที่ได้จากการทอด ต่อมา ทำการใส่ก้านพลูลงไปเพื่อทำการทอด หลังจากทอดเสร็จก็ทำการกรองน้ำมันออกเช่นเดิม และทำการพักน้ำมัน หลังจากพักน้ำมันเสร็จ ทำการใส่ เมนทอล การบูร พิมเสน ลงไปในน้ำมันที่ได้ และทำการบรรจุน้ำมันลงขวด และให้ผู้เข้าร่วมอบรมรับน้ำมันกลับไปใช้งานได้ การอบรมครั้งนี้เป็นการทำน้ำมันหอมอย่างง่าย และผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปทำเองที่บ้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ให้ผู้อบรมอย่างมาก และการอบรมข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ถ่ายภาพ วิดีโอและดูระบบเสียงเช่นเดิม ต่อมาในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมนอกสถานที่ ที่ศูนย์การเรียนรูุ้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยทำการเดินด้วยรถบัส และรถยนต์ส่วนตัวบางส่วน โดยได้อาจารย์ไพรัตน์ ชื่นศรี เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ช่วงเช้ารายละเอียดการอบรมต่างๆ จะเป็นการบรรยาย เกี่ยวกับเรื่องของธนาคารน้ำ เพื่อเป็นความรู้ในการเก็บน้ำไว้ใช้ หลังจากบรรยายเสร็จสิ้นจึงได้มีการ เดินเที่ยวภายในศูนย์การเรียนรู้เพื่อดูเกษตรกรรมในด้านต่าง ๆ ที่มีความน่าสนใจ เช่น การทำถ่าน การเลี้ยงปลา การเลี้ยงใส้เดือน เป็นต้น หลังจากทำการเดินชมเสร็จ ได้มีการเข้ารับฟังการบรรยายเพื่อเกี่ยวกันเรื่องการปลูกพืชสมุนไพร และยรรยายถึงสรรพคุณต่าง ๆ ของสมุนไพร หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ทางศูนย์การเรียนรู้ ได้ทำการมอบต้นไม้ให้แก่ผู้เช้าร่วมและทีมงาน คนละ 1 ต้น หลังจากนั้น ทีมงานจึงทำการเดินทางกลับ ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ในการถ่ายภาพและวิดีโอช่วงการอบรม ต่อมาวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้ทำการลงพื้นที่ เพื่อสำรวจเส้นทาง และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในชุมชนสายยาวประกอบไปด้วย หมู่ 3 7 10 16 เพื่อทำการสำรวจและนำข้อมูลไปใข้ในการวางแผนงานครั้งต่อไปที่กำลังจะเกิดขั้น ต่อมาวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ได้ทำการอบรมในเรื่อง ให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในชุมขน โดยได้ วิทยากร อรชร คนชุม มาให้ความความรู้ในเรื่องของสุขภาพของผู้เข้าอบรมที่เป็นผู้สูงอายุและอสม. เช่น เรื่องช่องปาก ฟัน การนั่ง การยืน เป็นต้น โดยมีการสาธิตการออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้สูงอายุ และให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทดลองปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ขยับร่างกาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และเป็นการบริหารสมอง ตามเรื่องของผู้สูงอายุสมองดี และปิดท้ายด้วยการ ถาม ตอบปัญหา เรื่องของสุขภาพต่าง ๆ เพื่อให้เป็นความรู้ในการดูแลสุชภาพ เช่น การดูแลตัวเองหากเกิดไมเกรน การขับถ่ายไม่เป็นเวลา การหายใจไม่สะดวก เป็นต้น ต่อมาข้าพเจ้าได้ทำการตัดต่อวิดีโอ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เริ่มทำการตัดต่อในวันที่ 7 , 8 , 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และทำการเผยแพร่ลงบน Youtube ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ประจำเดือนพฤศจิกายน ข้าพเจ้าได้ประสบการณ์ทำงานที่มากยิ่งขึ้น เพื่อสั่งสมประสบการณ์ และนำประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานในเดือนถัดไปและการทำงานในอนาคตต่อไป ได้เห็นถึงความร่วมมือและความสามัคคีของสมาชิกทีม ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และแข็งขัน รวมไปถึงความร่วมมือต่าง ๆ จากชุมชมที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้นับเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า และยังได้รับความรู้จากกการอบรม เพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

           

           

             

             

           

 

อื่นๆ

เมนู