1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED01 การจัดอบรม การสร้างนักเล่าเรื่องให้ชุมชน, การทำน้ำมันนวดสมุนไพร, การทำสวนสมุนไพรของชุมชนบ้านแสงจันทร์ และการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในตำบล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ED01 การจัดอบรม การสร้างนักเล่าเรื่องให้ชุมชน, การทำน้ำมันนวดสมุนไพร, การทำสวนสมุนไพรของชุมชนบ้านแสงจันทร์ และการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในตำบล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ข้าพเจ้านายภาณุพันธ์ นิลรัตนานนท์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ทำหน้าที่รับผิดชอบประเภทประชาชน ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

การจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ ด้วยคณะครุศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดอบรมการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับชุมชน มีหัวข้อการอบรม 4 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

1.โครงการอบรมนักเล่าเรื่องและจัดโปรแกรมทัวร์ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ความน่าสนใจ ของชุมชนผ่านเรื่องราวของกระบวนการสืบสานและพัฒนาผลิตภัณฑ์

2.โครงการทำน้ำมันนวดหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อเพิ่มรายได้หลังสถานการณ์โควิด

3.อบรมการทำสวนสมุนไพร ณ บ้านแสงจันทร์ อ.สตึก การหนุนเสริมการทำธนาคารน้ำ เพื่อเสริมสร้างความรู้การจัดการน้ำในชุมชนและอบรมการเสริมความรู้ด้านการปลูกพืชผักสมุนไพรแบบผสมผสานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

  1. กิจกรรมในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 การให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพสู่การปฏิบัติตนในการป้องกันเชื้อโควิด19และการรณรงค์การฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุในตำบล “การส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอ ชรา ชีวายืนยาว”

โดยกำหนดผู้เข้าอบรมเป็นผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ส่งหนังสือจัดอบรมทั้ง 4 กิจกรรม ให้กับทางผู้ใหญ่บ้านได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมและในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ได้นัดสมาชิกในทีมงาน U2T เตรียมจัดสถานที่อบรมในวันที่ 22-24 ตุลาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 16 บ้านโนนสำราญ

วันที่ 22-23 ตุลาคม พ.ศ.2564 โครงการอบรมนักเล่าเรื่องและจัดโปรแกรมทัวร์ชุมชน

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2564 การอบรมเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้การสร้างนักเล่าเรื่องให้ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ความน่าสนใจของชุมชนผ่านเรื่องราวของกระบวนการสืบสานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรยายโดยท่านวิทยากร อาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์ และท่านผู้ช่วยวิทยากร อาจารย์จินตนา วัชรโพธิ์กร ดังนี้

หัวข้อที่ 1. บรรยายการเรียนรู้หมู่บ้านท่องเที่ยวและการวางแผนจัดการ การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว

หัวข้อที่ 2. Workshop การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน โดยให้ผู้เข้าอบรมและทีมงาน U2T แบ่งกลุ่มกันแล้วลองออกแบบโปรแกรมทัวร์ในพื้นที่ของตำบลถลุงเหล็ก หลังจากนั้นก็มานำเสนอให้ทางวิทยากรช่วยวิเคราะห์ข้อดีและจุดที่ควรปรับปรุงด้วย

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2564 การบรรยายหัวข้อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี บรรยายโดยท่านวิทยากร อาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์ และท่านผู้ช่วยวิทยากร อาจารย์จินตนา วัชรโพธิ์กร ดังนี้

หัวข้อที่ 3. การบรรยายประกอบการฝึกปฏิบัติ หลักการพูดเล่าเรื่อง

หัวข้อที่ 4 ฝึกปฏิบัติการเล่าเรื่องนำเสนอชุมชนและนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน การค้นหาจัดโปรแกรมท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์เด่นในชุมชนและการทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยหัวข้อในวันนี้เป็นการฝึกปฏิบัติ

4.1 ผู้เข้าอบรมเขียนเรื่องราวผลิตภัณฑ์ในชุมชนและเทคนิคการเล่าเรื่องราวโปรแกรมการท่องเที่ยวในชุมชน

4.2 หลักการเขียนคำเชิญชวนที่สร้างความสนใจให้ลูกค้าและการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนบรรยายและนำฝึกปฏิบัติโดยอาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2564 กิจกรรมอบรมการส่งเสริมการทำน้ำมันนวดสมุนไพรหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อเพิ่มรายได้หลังสถานการณ์โควิด

กิจกรรมอบรมการส่งเสริมการทำน้ำมันนวดสมุนไพรหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อเพิ่มรายได้หลังสถานการณ์โควิด ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสำราญ หมู่ 16 โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้ คือ คุณอรพรรณ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ซึ่งหัวข้อการอบรม มีดังนี้

1) การให้ความรู้เรื่องสมุนไพรใกล้ตัวในครัวเรือน และประโยชน์ของน้ำมันนวดสมุนไพร

2) การฝึกปฏิบัติการทำน้ำมันไพล

ขั้นตอนและวิธีการทำ

นำสมุนไพรไปล้างให้สะอาดแล้วนำมาหั่น ไพลสดและขมิ้นชันให้เป็นชิ้นบาง ๆ

น้ำมันมะพร้าว ลงกระทะยกตั้งไฟ พอน้ำมันร้อนปานกลาง เอาไพลและขมิ้นชันลงทอดในน้ำมัน (เหมือนทอดกล้วยแขก) ทอดจนไพลและขมิ้นชันกรอบเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแก่ แล้วน้ำมันเป็นสีเหลืองใส (ระวังไหม้) กรองและช้อนเอาชิ้นไพลและขมิ้นชันออก

พอน้ำมันอุ่นๆ ผสมการบูรลงในน้ำมัน แล้วเทลงในภาชนะที่สามารถปิดฝาให้สนิทป้องกันการระเหยได้ แล้วเทบรรจุลงขวดเล็กปิดฝาให้แน่นเพื่อนำไปใช้ต่อไป

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 กิจกรรมอบรมการทำสวนสมุนไพร ณ บ้านแสงจันทร์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมอบรมการทำสวนสมุนไพร ณ บ้านแสงจันทร์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีอาจารย์ไพรัตน์ ชื่นศรี เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ พุทธศักราช 2555 เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ซึ่งมีหัวข้อการหนุนเสริมการทำธนาคารน้ำ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการน้ำในชุมชน ใช้หลักการเติมน้ำไปเก็บในชั้นใต้ดิน โดยขุดบ่อในบริเวณพื้นที่น้ำท่วม น้ำขัง น้ำหลากหรือจุดรวมของน้ำ เพื่อกักน้ำให้ซึมลงไปชั้นหิน เป็นการพักน้ำรวมไว้เหมือนธนาคาร นับเป็นการบูรณาการความรู้ทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถใช้บริหารจัดการน้ำได้เป็นอย่างดี จากนั้นเป็นการอบรมการบูรณาการปลูกพืชผักสมุนไพรแบบผสมผสานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เวลา 14.45-17.30 น. Workshop และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวในตำบลถลุงเหล็กว่ามีจุดไหนหรือผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในชุมชนที่น่าจะนำมาเสนอให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเพื่อจะจัดทำโปรแกรมทัวร์จำลอง ซึ่งเป็นการต่อยอดมาจากการอบรมการจัดโปรแกรมทัวร์เมื่อวันที่ 22-23 ตุลาคม ที่ผ่านมา และได้ทำการเก็บข้อมูล CBD  เพื่อเป็นฐานข้อมูลประจำตำบลถลุงเหล็กอีกด้วย

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพสู่การปฏิบัติตนในการป้องกันเชื้อโควิด 19 และการรณรงค์การฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุในตำบล “การส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอ ชรา ชีวายืนยาว” ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสำราญ หมู่ 16 โดยมีคุณอรชร คนชุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีหัวข้อการอบรม ดังนี้ 1) อบรมโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ 2) การเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ 3) สุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ 4) การสาธิตการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 5) ผู้สูงอายุสมองดี และ 6) สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยของผู้สูงอายุ

 

อื่นๆ

เมนู