1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED01 กิจกรรมอบรมนักเล่าเรื่องการท่องเที่ยวในชุมชน การทำน้ำมันหอมระเหย การทำสวนสมุนไพร และการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ED01 กิจกรรมอบรมนักเล่าเรื่องการท่องเที่ยวในชุมชน การทำน้ำมันหอมระเหย การทำสวนสมุนไพร และการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ข้าพเจ้า นายสมชาย ม่วงอ่อน นักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน
ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

การจัดกิจกรรมในเดือนนี้ มีอยู่ทั้งหมด 4 กิจกรรม คือ 1. โครงการอบรมนักเล่าเรื่องและจัดโปรแกรมทัวร์ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ความน่าสนใจของชุมชน ผ่านเรื่องราวของกระบวนการสืบสานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. โครงการทำน้ำมันนวดหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อเพิ่มรายได้หลังสถานการณ์โควิด 3. อบรมการทำสวนสมุนไพร ณ บ้านแสงจันทร์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และ 4. อบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพสู่การปฏิบัติตนในการป้องกันเชื้อโควิด 19 และการรณรงค์การฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุในตำบล “การส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอ ชรา ชีวายืนยาว”

วันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2564 กิจกรรมอบรมนักเล่าเรื่องให้ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ความน่าสนใจของชุมชน ผ่านเรื่องราวของกระบวนการสืบสานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสำราญ หมู่ 16 โดยมีท่านอาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ และอาจารย์จินตนา วัชรโพธิ์กร เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งหัวข้อการอบรมประกอบด้วย 1) การเรียนรู้หมู่บ้านท่องเที่ยวและการวางแผนจัดการการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว 2) Workshop การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน 3) การเป็นเจ้าบ้านที่ดี เป็นการบรรยายประกอบการฝึกปฏิบัติ 4) ฝึกปฏิบัติการเล่าเรื่องนำเสนอชุมชนและนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน การค้นหาจัดโปรแกรมท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์เด่นในชุมชน และการทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ภาพ : กิจกรรมอบรมนักเล่าเรื่องให้ชุมชน

วันที่ 24 ตุลาคม 2564 กิจกรรมอบรมการส่งเสริมการทำน้ำมันนวดสมุนไพรหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อเพิ่มรายได้หลังสถานการณ์โควิด ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสำราญ หมู่ 16 โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้ คือ คุณอรพรรณ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ซึ่งหัวข้อการอบรม มีดังนี้ 1) การให้ความรู้เรื่องสมุนไพรใกล้ตัวในครัวเรือน และประโยชน์ของน้ำมันนวดสมุนไพร และ 2) การฝึกปฏิบัติการทำน้ำมันไพล

ภาพ : กิจกรรมอบรมการส่งเสริมการทำน้ำมันนวดสมุนไพรหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้าน

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 กิจกรรมอบรมการทำสวนสมุนไพร ณ บ้านแสงจันทร์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีอาจารย์ไพรัตน์ ชื่นศรี เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ พุทธศักราช 2555 เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ซึ่งมีหัวข้อการหนุนเสริมการทำธนาคารน้ำ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการน้ำในชุมชน ใช้หลักการเติมน้ำไปเก็บในชั้นใต้ดิน โดยขุดบ่อในบริเวณพื้นที่น้ำท่วม น้ำขัง น้ำหลากหรือจุดรวมของน้ำ เพื่อกักน้ำให้ซึมลงไปชั้นหิน เป็นการพักน้ำรวมไว้เหมือนธนาคาร นับเป็นการบูรณาการความรู้ทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถใช้บริหารจัดการน้ำได้เป็นอย่างดี

ภาพ : กิจกรรมอบรมการทำสวนสมุนไพร ณ บ้านแสงจันทร์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพสู่การปฏิบัติตนในการป้องกันเชื้อโควิด 19 และการรณรงค์การฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุในตำบล “การส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอ ชรา ชีวายืนยาว” ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสำราญ หมู่ 16 โดยมีคุณอรชร คนชุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีหัวข้อการอบรม ดังนี้ 1) อบรมโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ 2) การเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ 3) สุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ 4) การสาธิตการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 5) ผู้สูงอายุสมองดี และ 6) สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยของผู้สูงอายุ

ภาพ : กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพสู่การปฏิบัติตนในการป้องกันเชื้อโควิด 19 และการรณรงค์การฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุในตำบล “การส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอ ชรา ชีวายืนยาว”

วิดีทัศน์สรุปงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

อื่นๆ

เมนู