ข้าพเจ้านางสาวสุวนันท์ ภูเงิน ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่งกพร. ในกลุ่ม ED01 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีหน้าที่ในการนำเข้าข้อมูลการขับเคลื่อนและผลการก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ร่วมทั้งสนับสนุนการดำเนินในภารกิจงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์และลงพื้นที่ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เดือนพฤศจิกายนนี้ ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

มอบวัสดุสาธิตอาชีพ กิจกรรมสร้างสัมมาชีพในระดับหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ ณ บ้านโคกเพชร หมู่ 7 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

จัดกิจกรรมสร้างสัมมาชีพในระดับหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ ณ บ้านโคกหัวช้าง หมู่ 13  ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

จัดกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนแรงงาน เอามื้อสามัคคีร่วมกัน ณ พื้นที่บ้านโคกตูม หมู่ 12 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

จัดกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนแรงงาน เอามื้อสามัคคีร่วมกัน ณ พื้นที่บ้านหนองหัวลิง หมู่ 14 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นไปตามแผนของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

อื่นๆ

เมนู