1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED01 อบรมมอบความรู้สู่การปฏิบัติ การอบรมสร้างนักเล่าเรื่อง การอบรมส่งเสริมการทำน้ำมันนวดสมุนไพร การอบรมการจัดการน้ำ ปลูกพืชผักและการดูแลตนเองสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนตำบลถลุงเหล็ก

ED01 อบรมมอบความรู้สู่การปฏิบัติ การอบรมสร้างนักเล่าเรื่อง การอบรมส่งเสริมการทำน้ำมันนวดสมุนไพร การอบรมการจัดการน้ำ ปลูกพืชผักและการดูแลตนเองสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนตำบลถลุงเหล็ก

 

ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ สัตย์สุขยิ่ง ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (ED01) 

ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

          วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ประชาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการจัดอบรมและหาผู้เข้าร่วมอบรม ของแต่ละโครงการ สำหรับการจัดอบรมที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม

          วันที่ 22-23 ตุลาคม 2564 ได้จัดอบรมการพัฒนาองค์ความรู้การสร้างนักเล่าเรื่องให้ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ความน่าสนใจของชุมชนผ่านเรื่องราวของกระบวนการสื่อสารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดอบรมครั้งนี้มีทั้งหมด 4 หัวข้อดังนี้

หัวข้อที่ 1 การเรียนรู้หมู่บ้านท่องเที่ยวและการวางแผนการจัดการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว

หัวข้อที่ 2 workshop การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน

หัวข้อที่ 3 การบรรยายหัวข้อการเป็น “เจ้าบ้านที่ดี” และ การบรรยายประกอบการฝึกปฏิบัติ “หลักการพูดเล่าเรื่อง”

หัวข้อที่ 4 ฝึกปฏิบัติการเล่าเรื่องนำเสนอชุมชนและนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน

          โดยการจัดอบรมครั้งนี้ได้เกียรติรับเชิญจากท่านวิทยากร อาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์ และ อาจารย์จินตนา วัชรโพธิ์กร มาอบรมให้ความรู้เพื่อให้ชุมชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนักเล่าเรื่องให้กับชุมชน และเพื่อประชาสัมพันธ์ความน่าสนใจของชุมชนผ่านเรื่องราวของกระบวนการสืบสานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

          วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ได้จัดอบรมการส่งเสริมการทําน้ำมันนวดสมุนไพรหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อเพิ่มรายได้หลักสถานการณ์โควิด การจัดอบรมให้ความรู้ในวันนี้ มีทั้งหมด 2 หัวข้อ ดังนี้

          หัวข้อที่ 1 การให้ความรู้ เรียนรู้สมุนไพรใกล้ตัวในครัวเรือนและประโยชน์ของน้ำมันนวดสมุนไพร

          หัวข้อที่ 2 ฝึกปฏิบัติการทำน้ำมันไพล

          การจัดอบรมในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มอบความรู้ โดย วิทยากร นางอรพรรณ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รพ.บุรีรัมย์ เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้เรื่องสมุนไพรมากขึ้น และได้เรียนรู้วิธีการทำน้ำมันไพล ที่หาได้ง่ายในครัวเรือน ประโยชน์สรรพคุณต่างๆ และเป็นทางเลือกในการนำไปประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้กับตนเอง

          วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ได้จัดอบรมกิจกรรมหนุนเสริมธนาคารน้ำ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการน้ำในชุมชน และความรู้ด้านการปลุกพืชผักสมุนไพรแบบผสมผสานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การจัดอบรมครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมนอกสถานที่ โดยจัด ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีหัวข้อการเรียนรู้ 2 หัวข้อ ดังนี้

          หัวข้อที่ 1 การเน้นเสริมการทำธนาคารน้ำ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการน้ำ

          หัวข้อที่ 2 การบูรณาการปลูกพืชผักสมุนไพรแบบผสมผสาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

          การจัดอบรมในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดได้เดินทางไป ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแบ่งจุดขึ้นรถและรับผู้เข้าอบรม ไปถึงจุดหมายพร้อมเพรียงกัน ในการศึกษาเรียนรู้ครั้งนี้ได้จากท่านวิทยากร อาจารย์ไพรัตน์ ชื่นศรี เกษตกรดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2555 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ด้านการจัดการน้ำได้ดีมากกว่าที่เคยทำ และเรียนรู้การปลูกพืชชนิดต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้พอเพียงและเพียงพอ

          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ได้จัดอบรมการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพสู่การปฏิบัติตนในการป้องกันเชื้อโควิดและการรณรงค์การฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุในตำบล โดยมีหัวข้อการให้ความรู้ 6 หัวข้อ ดังนี้

          หัวข้อที่ 1 โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

          หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ

          หัวข้อที่ 3 สุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ

          หัวข้อที่ 4 การสาธิตการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

          หัวข้อที่ 5 ผู้สูงอายุสมองดี

         หัวข้อที่ 6 สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยของผู้สูงอายุ

          การจัดอบรมในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ได้รับความรู้จากท่านวิทยากรคือ ท่านอรชร คนชุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าพยาบาล อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ให้ความรู้ในหัวงกล่าว เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพสู่การปฏิบัติตนในการป้องกันเชื้อโควิดและการรณรงค์การฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุในตำบล รวมทั้งอาหารการกิน การออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

         

          ในการจัดอบรมทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณชาวบ้านในตำบลถลุงเหล็ก ที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมอบรม ให้ความร่วมมือในการจัดอบรมและการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตามโครงการฯ (U2T) ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่ได้มามอบความรู้ให้กับชาวบ้านในชุมชนตำบลถลุงเหล็ก ข้าพเจ้าหวังว่าชาวบ้านที่เข้าร่วมการจัดอบรมจะได้รับความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติ นำไปสร้างอาชีพให้กับตนเองและชุมชนต่อไป

          ข้าพเจ้าและทีมงานขอขอบพระคุณคำติชมจากท่านวิทยากรท่านอาจารย์และผู้เข้าร่วมอบรม  ข้าพเจ้าและทีมงานจะนำไปแก้ไขปรับปรุง ทำให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู