1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED01 อบรมสร้างนักเล่าเรื่องให้ชุมชน การทำน้ำมันนวดสมุนไพร กิจกรรมหนุนเสริมธนาคารน้ำ และการส่งเสริมสุขภาพดีแก่ผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ED01 อบรมสร้างนักเล่าเรื่องให้ชุมชน การทำน้ำมันนวดสมุนไพร กิจกรรมหนุนเสริมธนาคารน้ำ และการส่งเสริมสุขภาพดีแก่ผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

…..สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาววรรณิสา วันทอง เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

…..เนื่องจากในแผนปฏิบัติงานต่อไปจะมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้าน จำนวน 4 กิจกรรม ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ดิฉันและทีมงาน U2T ตำบลถลุงเหล็ก จึงได้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่อบรม ณ ศาลาประชาคมหมู่ 16 บ้านโนนสำราญ ทุกคนได้แบ่งหน้าที่กันทำความสะอาดทั้งกวาดพื้น ถูพื้น จัดโต๊ะ เก้าอี้ และจัดเตรียมเครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ ให้พร้อมก่อนการอบรม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี

 

…..ในวันที่ 22-23 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านเรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างนักเล่าเรื่องให้ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ความน่าสนใจของชุมชน ผ่านเรื่องราวของกระบวนการสืบสานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ ศาลาประชาคมหมู่ 16 บ้านโนนสำราญ วันแรกของการอบรม ดิฉันมีหน้าที่ดูแลผู้เข้าร่วมอบรม กิจกรรมในวันนี้จะเป็นการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้หมู่บ้านท่องเที่ยว และการวางแผนจัดการการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว และWorkshop การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน โดยท่านวิทยากรหลัก อาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์ และวิทยากรผู้ช่วย อาจารย์จินตนา วัชรโพธิ์กร ต่อมาในวันที่ 2 ของการอบรม จะเป็นการบรรยายในหัวข้อ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และหลักการพูดเล่าเรื่อง ในช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติการเล่าเรื่องนำเสนอชุมชนและนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยให้ผู้เข้าอบรมเขียนเรื่องราวผลิตภัณฑ์ในชุมชนและออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน แล้วให้ออกมาพูดนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวและเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อฝึกให้ผู้เข้าอบรมสามารถเล่าเรื่องนำเสนอชุมชนของตนเองได้อย่างน่าสนใจ นับได้ว่าผู้เข้าอบรมได้รับทั้งความรู้และได้ฝึกปฏิบัติจริง

…..ต่อมาวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านเรื่องการส่งเสริมการทำน้ำมันนวดสมุนไพรหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อเพิ่มรายได้หลังสถานการณ์โควิด ณ ศาลาประชาคมหมู่ 16 บ้านโนนสำราญ โดยวิทยากร นางอรพรรณ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กิจกรรมในวันนี้จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการเรียนรู้สมุนไพรใกล้ตัวในครัวเรือน และประโยชน์ของน้ำมันนวดสมุนไพร และในช่วงบ่าย เป็นการฝึกปฏิบัติการการทำน้ำมันไพล โดยมีทีมงาน U2T ตำบลถลุงเหล็ก คอยดูแลช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าอบรมตลอดการปฏิบัติกิจกรรม นอกจากผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรแล้วยังได้รับน้ำมันไพลกลับบ้านกันทุกคนอีกด้วย

…..ต่อมาวันที่ 26 ตุลาคม 2564 อบรมกิจกรรมหนุนเสริมธนาคารน้ำ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการน้ำในชุมชน และความรู้ด้านการปลูกพืชผักสมุนไพรแบบผสมผสาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีอาจารย์ไพรัตน์ ชื่นศรี เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ พุทธศักราช 2555 เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ กิจกรรมในวันนี้จะเป็นการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการหนุนเสริมการทำธนาคารน้ำ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการน้ำในชุมชน ใช้หลักการเติมน้ำไปเก็บในชั้นใต้ดิน โดยขุดบ่อในบริเวณพื้นที่น้ำท่วม น้ำขัง น้ำหลากหรือจุดรวมของน้ำ เพื่อกักน้ำให้ซึมลงไปชั้นหิน เป็นการพักน้ำรวมไว้เหมือนธนาคาร นับเป็นการบูรณาการความรู้ทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น เราสามารถนำวิธีนี้มาใช้บริหารจัดการน้ำได้เป็นอย่างดี

…..ต่อมาวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 จัดอบรมการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพสู่การปฏิบัติตนในการป้องกันเชื้อโควิด และการรณรงค์การฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุในตำบล “การส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอ ชรา ชีวายืนยาว” ณ ศาลาประชาคมหมู่ 16 บ้านโนนสำราญ โดยมีคุณอรชร คนชุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จะเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ การเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ สุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ การสาธิตการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ผู้สูงอายุสมองดี และสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยของผู้สูงอายุ โดยท่านวิทยากรได้ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกท่าออกกำลังกายง่าย ๆ ที่ทำเองได้ที่บ้านด้วย บรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

…..การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ดิฉันได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชาวบ้าน ได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ การทำงานเป็นทีม การรู้จักหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง ทำให้มีการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น มีทักษะในด้านการติดต่อสื่อสาร การวางแผน การออกแบบ และการประสานงานกับผู้นำชุมชนหรือประชาชนในพื้นที่ มีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และมีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ทั้งนี้ ขอขอบคุณอาจารย์ผู้ดูแลตำบลและทีมงาน U2T ถลุงเหล็กทุกคน ที่ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือให้การปฏิบัติงานผ่านไปด้วยดี และการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้าน ทีมงาน U2T ถลุงเหล็ก ขอขอบพระคุณชาวตำบลถลุงเหล็กเป็นอย่างสูง

วิดีโอสรุปการปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

อื่นๆ

เมนู