ดิฉันนางสาวชญานิษฐ์  ทวีพวงเพชร  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ทำหน้าที่รับผิดชอบตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เนื่องด้วยในวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างรายได้และอาชีพให้กับชุมชน และในวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2564 ได้มีการจัดอบรมอีกครั้ง ณ ศาลาประชาคม หมู่ 16 หมู่บ้านโนนสำราญ ซึ่งอบรมในหัวข้อเรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้สื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย จุดประสงค์ในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการ ขยายช่องทางการขายสินค้าเพื่อให้ได้รับการเข้าถึงสินค้ามากยิ่งขึ้น และเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย และได้มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องและมีการจัดอบรมอีกครั้งในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ในหัวข้อเรื่องอบรมการส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน(มผช.)  ข้าพเจ้าจึงได้ลงพื้นที่เพื่อเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าใจชุมชนในตำบลถลุงเหล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ในชุมชนเพื่อขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในการเสริมความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน(มผช.) ณ ศาลาประชาคมหมู่ 16 บ้านโนนสำราญ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานทุกท่านได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่สำหรับกิจกรรมการจัดอบรมที่จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564  แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรค COVID – 19 ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ พื้นที่ในหมู่บ้านบางส่วนได้ปิดเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์พักพิง หรือ พื้นที่กักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจากประกาศคำสั่งของจังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจึงได้เปลี่ยนแผนการดำเนินงานโดยการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในเว็บไซต์ https://cbd.u2t.ac.th

 

วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในหัวข้อแหล่งน้ำในชุมชน, พืชในชุมชน, แหล่งท่องเที่ยว, ร้านอาหารในท้องถิ่น, เกษตรกรในท้องถิ่น, สัตว์ในท้องถิ่น, ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาด COVID – 19 โดยกรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์ https://cbd.u2t.ac.th เนื่องจากมีการจำกัดพื้นที่การเข้าถึงและเพราะได้มีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อ COVID – 19 ซึ่งผู้เดินทางกลับจาก จ.เพชรบูรณ์  ได้เข้ามาพักอาศัยในวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ที่หมู่ 7 บ้านสำราญราษฎร์ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสามีที่มาด้วยกัน  ซึ่งสามีได้เสียชีวิตในคืนวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ใหญ่บ้านจึงได้ประสานงานร่วมกับร้อยเวร พร้อมแพทย์นิติเวช  ร่วมกับมูลนิธิสว่างจรรยาธรรม จังหวัดบุรีรัมย์ ชันสูตรศพ  และมอบให้มูลนิธิเป็นผู้บริหารรอจัดการงานฌาปนกิจศพ และขอความร่วมมือสำหรับผู้ที่เดินทางมาที่ ร้านค้าในชุมชน และ โรงสีข้าวชุมชน หมู่ 7  ในระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2564  ขอให้ผู้ที่เดินทางกักตัวเอง 7 วัน  เพื่อเฝ้าดูอาการ  ตามมาตรการของสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จึงทำให้การจัดกิจกรรมการอบรมถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

 

ในวันที่ 13 – 15  สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอีกครั้งในหัวข้อพืชในชุมชน, อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น และสัตว์ในท้องถิ่น ด้านพืชในท้องถิ่นชุมชนในตำบลถลุงเหล็กผู้พักอาศัยในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและทำสวนส่วนใหญ่ ทำนา, ทำไร่, ทำสวนพืชและผลไม้ต่างๆ เลี้ยงสัตว์ และประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น ค้าขายและรับจ้างทั่วไป ชาวบ้านส่วนใหญ่จะปลูกข้าวและปลูกพืชผักสวนครัวไว้เพื่อรับประทานและเพื่อจำหน่ายบางส่วน ในชุมชนส่วนใหญ่จะปลูกผักและผลไม้สำหรับรับประทานเช่น กล้วย มะพร้าว มะนาว มะละกอ มะเขือเปราะ พริก กะเพรา ส่วนข้าวและอ้อย ชาวบ้านบางกลุ่มได้ปลูกเพื่อรับประทานและจำหน่ายในบางส่วนเพื่อให้เป็นรายได้เพิ่มเติมสำหรับครอบครัว ด้านอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น แกงขี้เหล็กใส่ตีนไก่เป็นอาหารประจำถิ่นของพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก สำหรับในข้อมูล https://cbd.u2t.ac.th ได้มีข้อมูลและวัตถุดิบในการทำแกงขี้เหล็กใส่ตีนไก่ ด้านสัตว์ในท้องถิ่นสัตว์ในท้องถิ่น ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในชีวิตประจำวันและได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นใช้แรงงาน หรือ เลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามเพลิดเพลิน ในชุมชนส่วนใหญ่จะเลี้ยง ไก่ วัว เพื่อจำหน่าย หรือ เพื่อบริโภค และได้เลี้ยงสุนัข เพื่อความสวยงามเพลิดเพลิน

 

และนอกจากนี้การลงพื้นที่ทำให้ทราบว่าขณะนี้ชุมชนอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ร้านอาหารในชุมชนหมู่ 7 ส่วนใหญ่ปิดทำการเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดในชุมชน

 

การลงพื้นที่ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านสำราญราษฎร์ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และ ชุมชนในท้องถิ่น ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล

 

อื่นๆ

เมนู