ข้าพเจ้า นายณัฐศิษฎ์ ภัทรมานนท์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ต.ถลุงเหล็ก  ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลด้านต่าง ๆ ของชุมชน  ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ลงระบบ cbd.u2t.ac.th โดยเป็นการเก็บข้อมูลในด้านต่างๆของชุมชน เพื่อเอาข้อมูลที่ได้ลงระบบและมีการจัดสถานที่สำหรับการอบรมประจำเดือนสิงหาคม รวมไปถึงการเข้ารับฟังการเเนะนำการเขียนรายงานประจำเดือน

หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมครั้งที่ 2 เมื่อเดือนก่อน ทีมงามถลุงเหล็กจึงได้มีแผนจัดการอบรมครั้งที่ 3 อย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางแผนจะจัดการอบรมการส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช. ) ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 16 ต.ถลุงเหล็ก ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อพบผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ในช่วงก่อนการอบรม เพื่อทำการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม และหาผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรม หลังจากแจ้งข้อมูลไส้เรียบร้อย ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าได้ทำการไปรับรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมจากผู้ใหญ่่บ้าน เพื่อทำการแจ้งยอดผู้เข้าร่วมให้ทีมงานรับทราบตามหมู่ที่ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบ ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ทางทีีมถลุงเหล็กได้ทำการลงพื้นที่ ศาลาประชาคมหมู่ 16 เพื่อทำการจัดสถานที่ในการอบรมและเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ  หลังจากจัดสถานที่เสร็จได้ไม่นาน ได้มีการปรับเลื่อนการจัดอบรมออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงได้ทำการเก็บอุปกรณ์ที่เตรียมสำหรับการอบรมกลับคืนและมีการแจ้งยกเลิกการอบรมกับหมู่ที่รับผิดชอบ ต่อมาวันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ.2564 ช่วง 16.00 น. ได้ทำการเข้ารับฟังการเขียนรายงานประจำเดือน เพื่อเป็นรับฟังการเขียนรายงานประจำเดือน การส่งงาน การกำหนดรายละเอียดวิดีโอ การตั้งชื่อบทความ เพื่อให้การส่งงานออกมาเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งระบบ รวมไปถึงการถามตอบข้อสงสัยต่าง ๆ โดยทำการเข้ารับฟังผ่าน Microsoft Teams หลังจากมีเลื่อนการอบรมออกไป ในช่วงเดือนสิงหาคม ทางทีมถลุงเหล็กจึงทำการเปลี่ยนแผนการทำงาน โดยอาจารย์ผู้ดูแลได้ให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลลงระบบ cbd.u2t.ac.th ต่อเนื่องจากที่เคยเก็บไว้ โดยข้าพเจ้าได้ทำการเก็บข้อมูลส่วนใหญ่ของหมู่ 3 ที่ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบไปแล้ว จึงได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเรื่องพืช และสัตว์ในท้องถิ่นเพิ่มเติม แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19  ทำให้การลงพื้นที่ต้องลงอย่างระมัดระวังยิ่งขึ้น และสามารถเก็บข้อมูลได้ยากขึ้น หลังจากเก็บข้อมูลเสร็จ ข้าพเจ้าได้ทำการตัดต่อวิดีโอประจำเดือน โดยทำการรวบภาพจากสมาชิกมาทำการตัดต่อ และทำการตัดต่อเสร็จสิ้นในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2564

หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ประจำเดือนสิงหาคม ข้าพเจ้าได้เห็นมาตราการป้องกันโควิด-19 ในหมู่บ้านที่มีคุณภาพและมีการจัดการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ได้เห็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล และติดต่องานต่าง ๆ ได้ประสบการณ์การทำงานที่มากขึ้น และได้สร้างความสามัคคีกับทีมงานเพื่อร่วมมือกันทำงานอย่างราบรื่น ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมาก

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู