…….สวัสดีประจำเดือนสิงหาคม 2564 รายงานผลปฏิบัติการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) สำหรับในเดือนนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จึงทำให้การอบรมจัดกิจกรรมต่างๆชะลอการจัดกิจกรรมอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ดิฉันจึงอยากขอความร่วมมือทุกคนให้ช่วยกันสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกสถานที่ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของต่างๆ ไม่ออกไปในสถานที่มีคนแออัดชุมนุม อันจะก่อให้เกิดการติดเชื้อและเพิ่มการแพร่ระบาดมากขึ้น ควรที่จะอยู่ที่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ หากิจกรรมหรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

……. เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ดิฉันลงพื้นที่สำรวจบ้านสำโรงหมู่ 4 ตรวจคัดกรอง เก็บข้อมูลผู้ที่มาจาก พื้นที่สีแดง ที่เข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ ลงในระบบ U2T เพื่อติดต่อและประสานงานผู้นำหมู่บ้าน และ อาสาสมัครชุมชนให้เฝ้าติดตาม ดูแลช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์โควิดอย่างรอบด้านซึ่งในเดือนสิงหาคม มีผู้เข้ามาในหมู่บ้านจากต่างจังหวัดจำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวสุวิตา วิชัย อายุ 19 ปี มาจากจังหวัด สมุทรปราการ เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดและรักษาตัวหายแล้วกลับมาอาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อรอมหาวิทยาลัยเปิด การเรียนการสอน และนางสาวกนกกร เตรียมไธสงค์ อายุ 29 ปี มาจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร ย้ายกลับมาบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดหนักและตกงานจึงมีความต้องการมีงานทำและมีรายได้ เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน

…. หลังจากที่ดิฉันเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่มาจากพื้นที่สีแดง เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโควิด ดิฉันจึงเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ เกษตรกรเพิ่มเติม มีจำนวน 2 ราย ได้แก่ นายทองคำ  ช่างกลึง ทำอาชีพเกษตรกรผสมผสานคือ ทำไร่อ้อย จำนวน 10 ไร่ และไร่ข้าว จำนวน 8 ไร่ ส่วนมากใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องทุ่นแรง คือ รถตัดอ้อยและรถเกี่ยวข้าว ปัญหาที่พบเกี่ยวกับการทำเกษตรคือผลผลิตได้น้อย ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ลงทุน ราคาขายผลผลิต ไม่ว่าจะเป็นข้าวหรืออ้อยมีราคาตกต่ำ จึงต้องการหรืออยากหาแนวทางเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้มีรายได้สูงขึ้น เช่นเดียวกับ นายสมปอง ชัยณรงค์ เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ผันตัวจากการขายผลไม้มาทำไร่อ้อยเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ขายผลไม้ขาดทุน แต่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทำไร่อ้อยมากเพียงพอ ส่วนมากจะใช้วิธีจ้างแรงงานมากกว่าลงมือทำเอง ผลผลิตที่ได้กับค่าใช้จ่ายที่ลงทุนไม่เหมาะสมกัน ทั้งนี้เกษตรกรทั้ง 2 ท่านมีความเห็นที่สอดคล้องกันที่ต้องการอยากเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรกรแบบใหม่ ที่ลงทุนน้อยได้ผลผลิตมากขึ้น สามารถนำผลผลิตที่ได้ไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าอ้อยและข้าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

……อย่างไรก็ตามในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดเช่นนี้ การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) อาจจะทำได้อย่างไม่เต็มที่ แต่ดิฉันไม่ได้ละทิ้งชุมชนลงเก็บข้อมูล สำรวจ ตรวจสอบ ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนอย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบปัญหาต่าง ๆ และหาแนวทางนำมาปรับปรุงแก้ไขได้สะดวกรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ สร้างความมั่นคง เข้มแข็งให้ชุมชนได้พัฒนาต่อไป

อื่นๆ

เมนู