ข้าพเจ้า นายณัฐศิษฎ์ ภัทรมานนท์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ต.ถลุงเหล็ก งานประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564  ได้ทำการลงพื้นที่ทำการจัดการอบรมเรื่องการส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช. ) ให้ชุมชน  ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ และทำการอบรม Google Education for U2T เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

จากการเลื่อนการอบรมในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 จึงได้มีการตกลงและวางแผนวันการจัดอบรมกันอักครั้งภายในทีม เพื่อจัดการหาทางจัดการอบรมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยทำการประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google Meets ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.30 น.  ผลการประขุมได้ข้อสรุป ให้มีการจัดกิจกรรมในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 การอบรมเรื่องการส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช. ) และทำการจัดการอบรมแบบออนไลน์ ต่อมาในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564  ข้าพเจ้าและสมาชิกทีมได้ทำการลงพื้นที่ เพื่อทำการหาผู้สนใจอยากรับการจดมาตราฐานมผช. และทำการสอบถามผู้สอนใจเข้าอบรมเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเช็คจำนวนผู้เข้าอบรมที่แน่นอนและให้ในการวางแผนขั้นต่อไป ต่อมาในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ข้าพเจ้าได้เข้าทำการอบรม Google Education for U2T ภายใต้ชื่องานว่า No Mask Talks 2021 ซึ่งเป็นการจัดการอบรมออนไลน์ ผ่านทางระบบ Google Meets โดยการอบรมในวันนี้เป็นรอบซ้อม โดยเริ่มทำการอบรมในเวลา 13.30 น. โดยเนื้อหาการอบรม เป็นการแนะนำการเอาเครื่องมือของ Google มาทำการปรับใช้กับการทำงาน U2T โดยมีการแนะนำการใช้งานตั้งแต่ Doc Sheet  Drive Slide Maps Business Trend Form ไปจนถึง Google Sites  เป็นแนะนำการนำแต่ละเครื่องมือของ Google ไปร่วมกับการทำงานเพื่อให้เกิดการทำงานแบบร่วมมือกับทีม และเพิ่มความสะดวกในการทำงานมากขึ้น เช่นการนำเอา Google Doc มาใช้ทำรายงานร่วมกัน หรือใช้ในการบันทึกการประชุมให้ Doc บันทึกคำพูดให้เอง การใช้งานร่วมกันระหว่าง Doc Sheet Slide เพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูล การนำเอา Google Business ไปใช้แนะนำธุรกิจหรือร้านค้าให้แก่ชุมชน การปักหมุดสถานที่สำคัญลง Maps การนำฟอร์มไปทำการสร้างแบบสอบถามต่าง ๆ ทางออนไลน์ เพื่อลดการใช้กระดาษ การเช็คเทรนต่าง ๆ ว่าสิ่งได้กำลังนิยมผ่านทาง Google Trend และการสร้างเว็บไซต์ผ่านทาง Google Site เพื่อใช้ในการโปรโมตชุมชน นอกจากนั้นยังมีการคำแนะนำการนำเอา Calendar มาใช้ร่วมกันในทีม เพื่อได้เข้าใจนัดหมายได้อย่างตรงกัน จบการอบรมในเวลา 17.30 น. ต่อมากในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564  ได้มีการลงพื้นที่จัดสถานที่สำหรับการอบรม โดยทำการจัดที่หมู่ 16 ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564  ได้มีการจัดการอบรมขึ้น โดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบทีมหมู่ 16 ทีมถลุงเหล็กได้มีการแบ่งทีมเป็น 4 ทีม มี 1 ทีมทำหน้าที่ดูแลห้องส่งพร้อมอาจารย์ผู้ดูแลตำบล อีก 3 ทีมทำการลงพื้นที่เพื่อจัดการอบรมแบบออนไลน์ การแยกกลุ่มกันจัด เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อ COVID 19  โดยจัดการอบรมแบบออนไลน์ ผ่านทาง Google Meets ช้าพเจ้าได้เตรียม Notebook ไปใช้ในการให้ผู้อบรมได้รับชมภาพที่ถ่ายทอดสดจากทีมห้องส่ง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยมีสมาชิกในทีมที่ประจำจุดที่ข้าพเจ้าอยู่ 4 คนรวมข้าพเจ้า โดยทางทีม ได้ทำการนำ Notebook ส่วนตัว และ มือถือส่วนตัวมาใช้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับชมอย่างทั่วถึง ในระหว่างการอบรมข้าพเจ้าได้ทำการถ่ายภาพบรรยากาศการอบรม โดยเนื้อหาการอบรมเป็นการบรรยาย และมีการให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองปฎิบัติ โดยมีกิจกรรมการเอาผ้าขาวม้าส่องกับแสง ไฟ เพื่อดูเนื้อผ้า และการนำผ้าขาวม้าซักน้ำกลั่นเพื่อทดสอบการตกสีของผ้าขาวม้า ในระหว่างที่จุดการอบรมสามจุดทำการทดลอง ก็ได้มีการถ่ายวิดีโอกลับไปให้ทางห้องส่งชม โดยผ่าน Google Meets ทำให้วิทยากร ได้รับชมการทดลองของผู้เข้าร่วมอบรมแบบ Real Time นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมพูดคุบกับแขกรับเชิญผู้มีประสบการณ์การผ่านมผช. เพื่อมาบอกเล่าถึงประสบการณ์ในการผ่านมาตราฐาน เพื่อเป็นความรู้ให้แก้ผู้มาอบรมและผู่ที่สนใจ ต่อมาได้มีการแนะการข้อกำหนดมาตราฐานต่าง ๆ การบรรจุหีบห้อ(Packaging) การวางตัวอักษรแบรนด์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เสร็จสิ้นการอบรมออนไลน์โดยทีมของข้าพเจ้าผ่านไปได้อย่างราบรื่น ต่อมาในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้ทำการเข้าอบรม No Mask Talk 2021 อีกครั้งในรอบจริง ซึ่งรายละเอียดในการอบรมเป็นเหมือนกับรอบซ้อม เหมือนเป็นการทวนเนื้อหา และเสริมบางจุดเพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อเพิ่มความเข้าใจยิ่งขึ้น โดยเริ่มทำการอบรมในเวลา 13.30 น. ถึงเวลา 18.00 น. ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ได้นำเกียร์ติบัตรไปมอบให้ผู้เข้าอบรมที่ยังไม่ได้รับ โดยไปพร้อมกับสมาชิกทีม 4 คนรวมข้าพเจ้า ต่อมาวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้ทำการตัดต่อวิดีโอ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 โดยนำเอาภาพ วิดีโอจากทีมถลุงเหล็กทั้งหมดมาทำการตัดต่อ และเสร็จสิ้นในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564

หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ประจำเดือนกันยายน ข้าพเจ้าได้เห็นมาตราการป้องกันโควิด-19 ในหมู่บ้านที่มีคุณภาพและมีการจัดการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ได้ความรู้จากการเข้าอบรมและสามารถนำเอาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการทำงานและชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสะดวกในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น ได้ประสบการณ์การทำงานที่มากขึ้น และได้สร้างความสามัคคีกับทีมงานเพื่อร่วมมือกันทำงานอย่างราบรื่น ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมาก

 

   

           

 

 

อื่นๆ

เมนู