1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED01 ยกระดับสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) ประจำเดือนกันยายน 2564

ED01 ยกระดับสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) ประจำเดือนกันยายน 2564

     ข้าพเจ้า นายสมชาย ม่วงอ่อน นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การปฏิบัติงานที่ผ่านมา มีการอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID – 19) มีแนวโน้มของการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ทำให้กิจกรรมหลายอย่างต้องถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสม

     วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ได้มีการประชุมวางแผนแบ่งส่วนฝ่ายรับผิดชอบ ในการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้แบ่งผู้ปฏิบัติงานให้รับผิดชอบปฏิบัติงานใน 4 พื้นที่ด้วยกัน คือ

     1) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     2) บ้านดอนดู่แดง หมู่ 13

     3) บ้านถลุงเหล็ก หมู่ 1

     4) บ้านโนนสำราญ หมู่ 16

     ซึ่งข้าพเจ้า ได้รับผิดชอบในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     วันที่ 2 กันยายน 2564 ได้จัดเตรียมสถานที่และส่วนอื่น ๆ ที่จะต้องใช้ในการอบรม ฯ ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร อาคาร 19 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ส่วนในพื้นที่อื่น ๆ จะเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชนและบัณฑิตที่อยู่ในพื้นที่

     วันที่ 3 กันยายน 2564 จัดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) ซึ่งเป็นการจัดอบรมในรูปแบบการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ ไปยังพื้นที่ปฏิบัติงานทั้ง 4 พื้นที่ โดยใช้ Google Meet มีวิทยากรที่มาให้ความรู้ คือท่าน รศ.สมบัติ ประจญศานต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยการอบรมครั้งนี้จะเป็นการอบรมการบรรยายถึงทฤษฎีการยกระดับผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) เช่น ประโยชน์ที่ได้รับ ประเภทผลิตภัณฑ์ การเย็บ สี ขนาด การใช้งาน การบรรจุภัณฑ์ เครื่องหมายและฉลาก เป็นต้น และมีการทดลองปฏิบัติจริงในผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าขาวม้า โดยการนำผ้าขาวม้าแช่ในน้ำกลั่น ใช้เวลา 15 นาที แล้วนำมาซักต่อเพื่อดูการตกสีของผ้า เป็นต้น

     การอบรมส่งเสริมความรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช) ครั้งนี้ต้องขอบพระคุณคณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ประสานงานและให้ความร่วมมือจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ภาพ : การอบรมพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาพ : การอบรมในพื้นที่บ้านดอนดู่แดง หมู่ 13

ภาพ : การอบรมในพื้นที่บ้านถลุงเหล็ก หมู่ 1

  

ภาพ : การอบรมในพื้นที่บ้านโนนสำราญ หมู่ 16

วิดีทัศน์สรุปงาน เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

อื่นๆ

เมนู