ข้าพเจ้านางสาวโสภิตา ศรีสุพรรณ ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำแหน่งกพร. ในกลุ่ม ED01- ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีหน้าที่ในการนำเข้าข้อมูลผลการขับเคลื่อนและผลความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินในภารกิจงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์และลงพื้นที่ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

 • ลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่อาสาสมัครการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) ตำบลสะแกโพรง เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2564 ณ ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยดำเนินการ ดังนี้
  – ชี้แจงการเข้าใช้งานโปรแกรมการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
  – การติดตั้งโปรแกรมจปฐ. ผ่านอุปกรณ์ Smartphone บนระบบปฏิบัติการ Android และการเข้าใช้งานผ่านเวปไซต์ https://ebmn.cdd.go.th/
  – ทดสอบการบันทึกข้อมูล จปฐ.โดยเริ่มจากการบันทึกข้อมูลของครัวเรือนอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.)

 • ลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่อาสาสมัครการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) ตำบลลุมปุ๊ก เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2564 ณ ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยดำเนินการ ดังนี้
  – ชี้แจงการเข้าใช้งานโปรแกรมการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
  – การติดตั้งโปรแกรมจปฐ. ผ่านอุปกรณ์ Smartphone บนระบบปฏิบัติการ Android และการเข้าใช้งานผ่านเวปไซต์ https://ebmn.cdd.go.th/
  – ทดสอบการบันทึกข้อมูล จปฐ.โดยเริ่มจากการบันทึกข้อมูลของครัวเรือนอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.)

 • ลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่อาสาสมัครการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) ตำบลบัวทอง เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2564 ณ ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยดำเนินการ ดังนี้
  – ชี้แจงการเข้าใช้งานโปรแกรมการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
  – การติดตั้งโปรแกรมจปฐ. ผ่านอุปกรณ์ Smartphone บนระบบปฏิบัติการ Android และการเข้าใช้งานผ่านเวปไซต์ https://ebmn.cdd.go.th/
  – ทดสอบการบันทึกข้อมูล จปฐ.โดยเริ่มจากการบันทึกข้อมูลของครัวเรือนอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.)

 • ลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่อาสาสมัครการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) ตำบลสองห้อง เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2564 ณ ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยดำเนินการ ดังนี้
  – ชี้แจงการเข้าใช้งานโปรแกรมการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
  – การติดตั้งโปรแกรมจปฐ. ผ่านอุปกรณ์ Smartphone บนระบบปฏิบัติการ Android และการเข้าใช้งานผ่านเวปไซต์ https://ebmn.cdd.go.th/
  – ทดสอบการบันทึกข้อมูล จปฐ.โดยเริ่มจากการบันทึกข้อมูลของครัวเรือนอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.)

            ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นไปตามแผนของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และปฏิบัติงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ขอขอบคุณพี่ ๆ ในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ที่ให้คำแนะนำและแนวทางการปฎิบัติงานเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู