ข้าพเจ้านางสาวสุรางคณา เข็มขัด ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน
ปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลแบบบูรณาการได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่
ม.1 บ้านถลุงเหล็ก ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ. บุรีรัมย์
ในการจัดกิจกรรมอบรมการส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) ด้วยคณะครุศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดอบรมการส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยกำหนดผู้เข้าอบรมเป็นผู้สนใจที่จะดำเนินการจดรับรองมาตรฐาน (มผช.) ในวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ในระหว่างวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2564 จากการลงพื้นที่เพิ่มเติมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนอกจากนี้จะมีการจัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดอบรม มผช. แบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในปัจจุบันยังคงมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องจึงทำให้การลงพื้นที่ของพวกเราทีมU2t. ต. ถลุงเหล็ก ยากลำบากมากทางคณะอาจารย์ที่ควบคุมดูแลจึงปรับแผนใหม่โดยการเรียกประชุมแบบออนไลน์ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมต่างที่ได้วางแผนไว้นั่นคือเดือนกันยายนจะมีการจัดการอบรมการจดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับผู้ที่ทำการทอผ้าและผู้ที่สนใจ ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยจะจัดกิจกรรมนี้ในวันที่ 2-3 กันยายน 2564
ข้าพเจ้าและทีมงาน U2t. ตำบลถลุงเหล็กได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านที่ตนรับผิดชอบ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ หมู่ 1 บ้านถลุงเหล็ก ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อสำรวจผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 25 – 28 สิหาคม 2564 และในวันที่ 29 สิงหาคม 2564 อาจารย์ได้ทำหนังสือเพื่อแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้านในตำบลถลุงเหล็กได้รับทราบ กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการลงพื้นที่หมู่ 1 บ้านถลุงเหล็ก
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ส่งหนังสือให้กับท่านผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรม(แบบออนไลน์) ที่จะดำเนินการจดรับรองมาตรฐาน(มผช.)
ในวันที่ 2 กันยายน 2564 ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่ม ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่ ณ ศูนย์ดำรงธรรมประจำหมู่บ้านถลุงเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.ถลุงเหล็ก อ. เมือง จ. บุรีรัมย์ ที่จะจัดอบรมขึ้นในวันที่ 3 กันยายน 2564 ได้จัดโต๊ะเพื่อการเว้นระยะห่าง อุปกรณ์ในการใช้อบรมและเช็คความพร้อมต่างๆ กลุ่มข้าพเจ้ากลุ่ม 2 ข้าพเจ้าใช้ทีวีเชื่อมต่อกับโน๊ตบุ๊คเพื่อใช้ในการอบรมออนไลน์ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการรับรองมาตรฐาน(มผช.)
ในวันที่ 3 กันยายนได้จัดอบรม มผช.แบบออนไลน์ ข้าพเจ้าและทีมงานU2t. รับผิดชอบมีผู้เข้าร่วมอบรม 7 คนและทีมงานU2t. อีก 4 คน เริ่มลงทะเบียนเข้าอบรมตั้งแต่เวลา 08.00 น. เริ่มอบรมเวลา 09.00 น.โดยมีแขกรับเชิญที่มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ คือ รศ.สมบัติ ประจญศานต์ ในหัวข้อต่างๆ
การจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้คนในชุมชนที่มีความสนใจในการส่งขอรับรองมาตรฐาน (มผช.) ได้มีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้น ได้เรียนรู้ในลักษณะของผ้าที่ดี เอกลักษณ์ของผ้า สีย้อมที่ปลอดภัย การออกแบบฉลาก ขนาดและน้ำหนักของสินค้า การหีบห่อ การรักษาสินค้า ต้นทุนการผลิต วัสดุที่เลือกใช้ การตั้งราคาจำหน่ายสินค้า การสร้างแบรนด์สินค้า และการรู้ในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งเอกสารที่ใช้ในการขอการรับรองมาตรฐาน และที่สำคัญได้รู้แนวทางการพัฒนาผลิตภัฒฑ์ชุมชน คุณภาพ (มผช.) ตามที่กำหนด ในขั้นตอนสุดท้ายหลังการอบรมเสร็จสิ้น ทางทีมงานได้ให้ผู้เข้าอบรมทำแบบทดสอบหลังเข้าร่วมอบรมเพื่อวัดความรู้เพิ่มเติม

 

อื่นๆ

เมนู