ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ สัตย์สุขยิ่ง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ถลุงเหล็ก จ.บุรีรัมย์ (ED01) 

          เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ทางคณะอาจารย์ได้ให้เข้าร่วมการประชุม (ระบบออนไลน์) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ คณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในเวลา 15.30 น.

          โดยในเดือนกันยายน ทางคณะอาจารย์แจ้งว่า จะทำการจัดการอบรม “การส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) ” โดยกำหนดผู้เข้าอบรมเป็นผู้ที่สนใจที่จะดำเนินการจดรับรองมาตรฐาน (มผช.) ในวันที่ 2-3 กันยายน 2564 เวลา 08.00-17.30 น. 

         แต่เนื่องด้วยการจำกัดทางสถานการณ์ Covid-19 เพื่อความปลอดภัย หลีกเลี่ยงการชุมนุมจำนวนมาก และลดความเสี่ยงจากโรคระบาด ทางคณะอาจารย์เลยให้แบ่งทีมงาน การจัดการอบรมระบบออนไลน์ครั้งนี้ ผ่านทาง (Google Meet) โดยแบ่งแป็น 4 จุด ให้ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดที่ตัวเองทำการจัดการอบอรม และทำตามาตรการที่กำหนด

         วันที่ 2 กันยายน 2564 ข้าพเจ้าได้ทำการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดการอบรม ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 บ้านดอนดู่แดง ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และได้จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม ไว้ให้สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม

          วันที่ 3 กันยายน 2564 โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน รศ.สมบัติ ประจญศานต์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับการจัดการอบรม กลุ่มข้าพเจ้าได้ทำการจัดอบรม ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 บ้านดอนดู่แดง ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และได้รับเกียรติจาก นาย ทองคูณ หล้าแหล่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 เป็นประทานในการเปิดการอบรม “การส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) ” มีผู้เข้าอบรมตามจำนวนที่กำหนด ก่อนทำการเริ่มการอบรมทางทีมงานได้ให้ผู้เข้าอบรมทำแบบทดสอบก่อนเข้าร่วมอบรมในเริ่มแรก ท่าน รศ.สมบัติ ประจญศานต์  ได้ให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การอบรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน วิธีการตรวจสอบลักษณะทั่วไปของผ้าทอมือ การทดสอบการติดของสีเบื้องต้น การเตรียมผ้าเพื่อส่งขอรับรองมาตรฐาน การวิเคราะห์มาตรฐานผ้าทอมือ ณ สถานที่ผลิต

           การจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้คนในชุมชนที่มีความสนใจในการส่งขอรับรองมาตรฐาน (มผช.) ได้มีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้น ได้เรียนรู้ในลักษณะของผ้าที่ดี เอกลักษณ์ของผ้า สีย้อมที่ปลอดภัย การออกแบบฉลาก ขนาดและน้ำหนักของสินค้า การหีบห่อ การรักษาสินค้า ต้นทุนการผลิต วัสดุที่เลือกใช้ การตั้งราคาจำหน่ายสินค้า การสร้างแบรนด์สินค้า และการรู้ในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งเอกสารที่ใช้ในการขอการรับรองมาตรฐาน และที่สำคัญได้รู้แนวทางการพัฒนาผลิตภัฒฑ์ชุมชน คุณภาพ (มผช.) ตามที่กำหนด ในขั้นตอนสุดท้ายหลังการอบรมเสร็จสิ้น ทางทีมงานได้ให้ผู้เข้าอบรมทำแบบทดสอบหลังเข้าร่วมอบรมเพื่อวัดความรู้เพิ่มเติม

           ในวันที่ 4 กันยายน 2564 ข้าพเจ้าได้เป็นตัวแทนเพื่อนำส่งหลักฐานการอบรม ให้กับอาจารย์ นฤมล จิตต์หาญ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์

          ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ท่านรศ.สมบัติ ประจญศานต์ เป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านให้เกียรติมาเป็นวิทยากรสำหรับการมอบความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม และขอขอบคุณคณะอาจารย์ที่ช่วยแนะนำประสานงานสำหรับทุกๆอย่าง ขอบคุณทางทีมงานเทคโนโลยี ที่คอยอำนวยความสะดวก ในการอบรมทางไกล ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ขอบคุณผู้ปฏิบัติงานตามโครงการทุกๆคน ที่ทำให้การจัดการอบรมในครั้งนี้เป็นไปอย่างที่กำหนดไว้ การจัดการอรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี และทางทีมงานได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ข้าพเจ้าหวังอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมอบรม จะได้ความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติในผลิตภัณฑ์ของตนให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู