………สวัสดีประจำเดือนกันยายน 2564 รายงานผลปฏิบัติการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) สำหรับในเดือนนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิคแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จึงทำให้การอบรมจัดกิจกรรมต่างๆไม่สามารถจัดกิจกรรมแบบ on-site ได้ ผู้ดำเนินงานจึงร่วมกันประชุมปรึกษาหารือเพื่อที่จะสามารถจัดการอบรมได้อย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นพวกเราจึงใช้ระบบ google meet ในการจัดอบรมโดยมีทีมงานผู้ดำเนินงานตำบลถลุงเหล็กติดต่อและประสานงานหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อที่จะสามารถเข้าถึงการถ่ายทอดสดจากทางห้องส่งสัญญาณที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยมีวิทยากร รองศาสตราจารย์สมบัติ ประจญศานต์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือเพื่อส่งขอ มผช. และเนื่องจากมีผู้เข้าอบรมจำนวนมากซึ่งมีการแบ่งกลุ่มการเข้าร่วมอบรมตามมาตรฐานการปฏิบัติตนการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบ้านดอนดู่แดง กลุ่มบ้านโนนสำราญและกลุ่มบ้านถลุงเหล็ก

   

   

   

………..วันที่ 3 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8.00 น เป็นต้นไปผู้ดำเนินงานการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมอบรม ผู้ดำเนินงานได้วัดอุณหภูมิและฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนก่อนเข้าร่วมอบรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา และก่อนเข้าร่วมอบรมได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมทำแบบทดสอบความรู้ก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมผ้าเพื่อส่งขอ มผช.

   

……….สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้จัดทำโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นโดยในการจัดอบรมในครั้งนี้จะใช้ผ้าขาวม้าความกว้างไม่น้อยกว่า 80 cm ความยาวไม่น้อยกว่า 200 cm เลขที่มผช.197/2557 โดยมีเอกลักษณ์เป็นผ้าทอลายขัดใช้เส้นด้ายยืนเป็นลายริ้วหรือลายทางอย่างน้อย 2 สีและใช้เส้นด้ายพุ่งเป็นรายขั้นอย่างน้อย 2 สีตัดกันเป็นรูปลายตามหมากรุกหรือตาสี่เหลี่ยม ที่ใช้ผ้าทั้งสองด้านมีลวดลายเป็นริ้วหรือลายทางตามแนวเส้นด้ายยืน โดยมีลักษณะทั่วไปต้องสะอาด ไม่มีรอยเปรอะเปื้อน อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยตลอดทั้งผืน ประณีต สวยงาม ลวดลายเด่นชัด ซินได้ขับนิ่มทั้งแนวเส้นด้ายยืนและแนวเส้นด้ายพุ่ง ไม่มีข้อบกพร่องที่เกิดจากกรรมวิธีการทำและมีผลเสียต่อการใช้งานให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น สีและเนื้อผ้าไม่สม่ำเสมอ ลายผิดหรือลายไม่ต่อเนื่องผ้าเป็นร่อง รูแยก หนาหรือบางไม่สม่ำเสมอ เส้นด้ายขาด เส้นด้ายตึงหรือหย่อน ร้อยเล่นยืนผิด ริมผ้าเสีย

     

       

……….การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถตรวจสอบการทอเนื้อผ้าแน่นอย่างง่าย สามารถทดสอบความคงทนของสีต่อการซักต้องไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ 3 ทั้งการเปลี่ยนสีและการเปื้อนสี และบอกค่าความเป็นกรดเป็นด่างแช่น้ำกลั่น 10-15  นาทีพร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนต่างๆสำหรับผ้าตัวอย่างในการขอใบรับรองเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถสรุปขั้นตอนการขอใบรับรองพอสังเขปดังต่อไปนี้ 1) การเตรียมเอกสาร 2) การรับคำขอ 3) นัดหมายตรวจสถานที่ 4) ตรวจสถานที่ผลิตและเก็บตัวอย่าง 5) ส่งทดสอบที่หน่วยตรวจสอบ 6) ประเมินผลทดสอบ 7) สรุปเสนอออกใบรับรอง 8) ออกใบรับรอง

     

………หลังการจัดอบรมได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมทำแบบทดสอบความรู้หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมผ้าเพื่อส่งขอ มผช. เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในการอบรมในครั้งนี้ว่ามีความรู้มากน้อยเพียงใดพร้อมที่จะจัดทำการขอมาตรฐาน มผช.เป็นสินค้าของตนเองอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานรับรอง สามารถที่จะส่งออกสู่ตลาดอย่างกว้างขวาง เพิ่มมูลค่าของสินค้าได้มากขึ้น และที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสและสร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนออกสู่ตลาดโลกได้อย่างมั่นใจอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

   

อื่นๆ

เมนู