1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED01 การเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ED01 การเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

        ข้าพเจ้า นางสาว วรางคณา จันทร์โสภา ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ED01-ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การปฏิบัติงานครั้งนี้ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมการอบรมการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอและติดต่อประสานงานขออนุญาตใช้สถานที่ในการจัดอบรม

         

ไปยื่นหนังสือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการและขออนุญาตใช้สถานที่

       โดยการปฏิบัติงานของเดือนที่ผ่านมานั้น ผู้ปฏิบัติงานได้ตามที่อาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานประจำตำบลได้มอบหมายได้ให้ผู้ปฏิบัติงานได้การวางแผนในการกิจกรรมที่ 1.2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอและประสานงานและประชาสัมพันธ์การจัดอบรมกับชุมชนเพื่อจะจัดการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ เพื่อพัฒนาความรู้การแปรรูปสิ่งทอให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพสิ่งทอ หรือทำงานดิเรกด้านสิ่งทอ รวมถึงผู้ที่มีความสนใจด้านสิ่งทอของตำบลถลุงเหล็ก วันที่ 10 เมษายน ข้าพเจ้าและทีมงานพร้อมทั้งอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานได้ประชุมงานประจำเดือนและวางแผนการจัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอและการประชาสัมพันธ์การจัดอบรมในครั้งนี้  วันที่ 12 เมษายน ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อส่งหนังสือการขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ ให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็กและผู้ใหญ่สิงห์ทอง พวงเพชร เพื่อแจ้งกำหนดการจัดอบรมในครั้งนี้ และได้ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนในชุมชนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย

                                     

                   

 

         เนื่องจากช่วงนี้ได้เกิดโรคโควิด-19 จึงทำให้กิจกรรมที่เราจะจัดอบรมขึ้นนั้นต้องเลื่อนออกไปก่อน แต่คนในชุมชนได้มีความสนใจที่จะเข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ จะได้นำความรู้นั้นไปพัฒนาในการแปรรูปผ้าที่ทอ เพื่อเพิ่มมูลค่ามากขึ้น แต่ในการจัดกิจกรรมอบรมครั้งนี้ต้องรอให้สถานการณ์โรคโควิด-19 ดีขึ้นก่อน จึงมีการพิจารณาการจัดการอบรมอีกครั้ง อาจจะเกิดข้อผิดพลาดข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติพร้อมที่จะน้อมรับข้อตำหนิของอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติ จะนำข้อตำหนิ ข้อบกพร่องมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งได้ทราบถึงปัญหาเเละความต้องการของประชาชนในตำบลถลุงเหล็ก เเละได้รับความรู้จากการเข้ารับพัฒนาทักษะทางด้านสังคม และทางด้านการเงิน โดยจะนำความรู้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในเกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

 

อื่นๆ

เมนู