ข้าพเจ้า นางสาวพัชรินทร์ บุญมาก ผู้ปฏิบัติงานตำบลถลุงเหล็ก ประเภทนักศึกษา ในวันที่ 22 พ.ค. 2564 ทางทีมงานตำบลถลุงเหล็กได้มีการประชุมวางแผน เรื่องการทำกิจกรรมการทำความสะอาดสถานที่ในชุมชนและการจัดการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจและรณรงค์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับอสม.และประชาชน ในตำบลถลุงเหล็ก เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อกับชาวบ้านให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง และลดการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน

กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านโนนศิลา เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงรุก โดยการทำกิจกรรมเป็นการทำความสะอาดภายในโรงเรียน  ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ผู้ดูแลจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดมาให้ ร่วมด้วยคณะครู ผู้ปกครองของนักเรียนได้มาปรับภูมิทัศน์รอบๆโรงเรียน อาทิเช่น การกวาดห้องเรียน ถูห้องเรียน การจัดห้องเรียนให้น่าเรียนให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดรอบ 3 รวมไปถึงการจัดระบบนิเวศปรับภูมิทัศน์รอบๆโรงเรียนให้สะอาด เพื่อที่จะต้อนรับการเปิดภาคเรียนของเด็กในชุมชน

       

             

          วันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 หลังจากที่ทางทีมงานตำบลถลุงเหล็กได้เสร็จสิ้นกิจกรรมการทำความสะอาด การจัดภูมิทัศน์ในโรงเรียนบ้านโนศิลาให้สะอาดและน่าเรียนแล้วนั้น ทางอาจารย์และคณะทำงานได้มีการประชุมเพื่อที่จะวางแผนและจัดหาแนวทางในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 รวมไปถึงการทำเจลแอลกอฮอล์ โดยการประชุมอบรมหารือกันนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

            

กิจกรรมวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 รวมไปถึงการทำเจลแอลกอฮอล์ บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย อสม.แต่ล่ะหมู่บ้าน บุคคลที่เคยได้รับการฉีกวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 รวมไปถึงบุคคลที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ การอบรมทางผู้ปฏิบัติงานได้มีการเตรียมพร้อมและการจัดอบรมต้องเป็นไปตามที่สาธารณสุขจังหวัดกำหนด เนื้อหาในกิจกรรมจะประกอบไปด้วย ประเภทของวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่ประเทศไทยได้นำเข้ามา การเตรียมตัวที่จะรับการฉีดวัคซีน ข้อคำถามที่ประชาชนสงสัย และการสอนวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ การอบรมเป็นการเพิ่มความรู้ให้แก่บุคคลในชุมชน ทำให้ประชาชนเริ่มที่จะสนใจในการรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 มากขึ้น

           

            ต่อจากการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด 19 เสร็จสิ้นแล้ว ทางทีมงานผู้ปฏิบัติการตำบลถลุงเหล็กได้มีการไปสำรวจและนำหนังสือขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาเกี่ยวกับการอบรมเรื่องเสื่อกกไปให้แก่ผู้ใหญ่บ้านได้ไปกระจายข้อมูลให้แก่ชาวบ้าน และส่งตัวแทนแต่ล่ะหมู่บ้านเข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ และนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาต่อยอด เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ โดยการจัดกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 25-27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564  ผู้ปฏิบัติงานตำบลถลุงเหล็กและอาจารย์ผู้ดูแลจะมีการวางแผนการจัดกิจกรรมในวันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ต่อไป

อื่นๆ

เมนู