ข้าพเจ้านางสาวสุภาพร ปักกาสาร ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการประเภท ประชาชน การปฏิบัติงานครั้งนี้ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลผ้าทอพื้นเมือง ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม ตำบลถลุงเหล็ก มีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน พบว่าส่วนมากชุมชนจะประกอบอาชีพหลักเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์ เวลาว่างจากการทำนา ทำไร่ จะมีบางกลุ่มเลี้ยงไหม ทอผ้า เป็นอาชีพเสริม และบางคนเป็นอาชีพหลัก และได้ศึกษาขั้นตอนในการผลิตผ้าไหม ตั้งแต่การเลี้ยงไหม การมัดลายไหม การย้อมไหม การทอผ้าไหม จนเป็นผืนผ้า

กว่าจะได้แต่ละผืนต้องใช้เวลานานในการผลิต ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุทำเพราะว่าง ไปทำไร่ ทำนา ไม่ได้ จากการลงพื้นที่สำรวจ ชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานรัฐลงมาช่วยเหลือในเรื่องงบประมาณ และส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์

อื่นๆ

เมนู