ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ สัตย์สุขยิ่ง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.ถลุงเหล็ก ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (ED01) ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

            เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อร่วมกันวางแผนและเตรียมงาน ร่วมกับคณะอาจารย์และทีมงานU2T เพื่อการจัดอบรมการพัฒนารูปแบบสินค้าเสื่อกก ที่จะจัดการอบรมในวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเครือ ม.10 ต.ถลุงเหล็ก ในวันที่เข้าร่วมประชุมทางทีมงานได้ช่วยกันบรรจุแอลกอฮอล์ลงในขวด เพื่อที่จะได้แจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

          วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ก่อนวันจัดอบรมทางทีมงาน U2T ได้ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ เช็คความเรียบร้อย และแบ่งหน้าที่กันในแต่ละฝ่าย 

           วันที่ 26 มิถุนายน 2564 วันแรกของการจัดอบรม มีผู้เข้าร่วมการอบรมค่อนข้างมาก แต่ทางทีมงานคำนึงถึงความปลอกภัยของผู้เข้าร่วม โดยมีการวัดอุณภูมิ และแจกเจลล้างมือให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ในการอบรมให้ความรู้ ได้แก่ อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ และผศ.อัษฎางค์ รอไธสง สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในเริ่มแรกของการประชุม อาจารย์วิทยากร ได้ให้ความรู้เกี่ยวพื้นฐานกับเสื่อกก และจากนั้นได้ให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชนถลุงเหล็ก จนได้แบบอัตลักษณ์ที่มาจากในชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.ลายการเกษตร คือ ข้าว ต้นอ้อย 2.ลายประเพณีวัฒนธรรม คือ  กระทง เจดีย์ทราย 3.ลายแหล่งท่องเที่ยว คือ ถนนสายยาวและบ้าน เมื่อได้รูปแบบอัตลักษณ์แล้ว อาจารย์วิทยากรได้ให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยข้าพเจ้าได้อยู่กลุ่มที่ 1 เพื่อช่วยแนะนำผู้เข้าร่วมอบรมในการวาดแบบตามอัตลักษณ์ที่เลือก จนได้ในแต่ละแบบ เพื่อนำมาทำลายเสื่อ ดังนี้

           วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ทางอาจารย์วิทยากรณ์ ได้ให้ลงมือปฏิบัติการทำที่ใส่กระดาษทิชชู่และที่รองแก้ว จากเสื่อกก โดยให้แบ่งกลุ่มดังเดิม ข้าพเจ้าได้อยู่กลุ่มที่ 2 เพื่อช่วยแนะนำผู้เข้าร่วมอบรมในการลงมือปฏิบัติ ทางอาจารย์วิทยากร มีแบบ ขนาดและอุปกรณ์ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมที่ครบครัน จนสำเร็จ

          ในวันสุดท้ายของการจัดอบรม คณะอาจารย์ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าไปติดต่อประสานงานกับทางอบต. ตำบล ถลุงเหล็ก เพื่อที่จะขอใช้สถานที่ในการจัดอบรมการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้สื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ในครั้งต่อไป

          ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมการพัฒนารูปแบบเสื่อกก ให้ความร่วมมือที่ดีมาก ทุกท่านต่างสนใจในสิ่งที่วิทยากรนำเสนอ และร่วมมือกันปฏิบัติงานจนสำเร็จเสร็จสิ้น ลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

       วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุม ผ่าน Google Meet พร้อมคณะอาจารย์ และทีมงาน เพื่อร่วมกันวางแผน สำหรับการจัดอบรมการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้สื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ที่จะจัดขึ้น 2 วัน ในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากสถานที่ในตอนแรกที่จะจัดการอบรมที่อบต.ถลุงเหล็กนั้น สถานที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าที่ควร ทางทีมงานจึงได้ปรึกษากับคณะอาจารย์ จนได้สถานที่ใหม่ในการจัดอบรม คือ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 16  ตำบลถลุงเหล็ก

        วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ทีมงาน U2T ได้ร่วมกันจัดสถานที่ในการจัดอบรม จัดเตรียมอุปกรณต่างๆ และได้แบ่งหน้าที่เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดอบรม

       วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 วันแรกในการจัดอบรม “การพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้สื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย” ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ คือ อาจารย์ปัญจมาพร  ผลเกิด จากสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ให้ความรู้เบื้องต้นสำหรับการขายสินค้าออนไลน์ การจัดการต้นทุนและวิธีการสร้างโพส รวมทั้งการสร้างเพจสำหรับการขายสินค้าออนไลน์ โดยให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้สร้างเพจเปิดร้านขายสินค้าออนไลน์ในนามของตัวเอง และสร้างความน่าสนใจให้กับเพจ

          วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 วันที่สองในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรคือ อาจารย์กฤษณ์  ปิตาทะสังข์ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์  ปิตตาทะสังข์ จากสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารร้านค้าออนไลน์ ขายออนไลน์อย่างไรไม่ให้ขาดทุน และวิธีการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆ

         ในการอบรมครั้งนี้ แนวทางที่ท่านวิทยากรทุกท่านได้ให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม เป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นช่องทางที่สามารถจะสร้างอาชีพได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เป็นเรื่องที่จำเป็นในยุคสมัยนี้ เพราะโรคระบาด Covid-19 ยังไม่คลี่คลาย การอบรมในครั้งนี้จึงจะสามารถช่วยในการขายสินค้าออนไลน์ได้อย่างตอบโจทย์ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่และร่วมปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานU2T อย่างเต็มที่ และเตรียมตัวพร้อมสำหรับการปฏิงานในครั้งต่อไป

อื่นๆ

เมนู