ข้าพเจ้านางสาว มนต์ธิกา ภูตาเลิศ  ประเภทนักศึกษา

ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ  ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ในระหว่างวันที่ 17-31 พ.ค. 2564

 

     ในปัจจุบันจะเห็นว่าประเทศของเราได้เกิดโรคระบาดที่ร้ายแรง ซึ่งคลาดชีวิตผู้คนไปมากมาย ทำให้ทุกคนมีความตื่นตระหนกในการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งโรคที่แพร่ระบาดอยู่นั้น คือ ไวรัสโคโรน่า2019 ซึ่งได้ระบาดมาเป็นระลอกที่ 3 แล้ว ซึ่งครั้งนี้ดูจะร้ายแรงที่สุด  ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ซึ่งยังพบการระบาดของโรคกระจายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์จึงจำเป็นต้องกำหนดแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่กระจายโรคอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพทั้งในระดับชุมชนและโรงพยาบาล

     ณ วันที่ 22 พ.ค.2564 ได้มีการประชุมวางแผนร่วมกันโดย ข้าพเจ้า ทีมงาน และอาจารย์ผู้ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ ต.ถลุงเหล็ก ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับ เรื่องการจัดการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจและรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับอสม.และประชาชน บุคคลที่สนใจฉีดวัคซีนด้วยความสมัครใจใน ต.ถลุงเหล็ก เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อกับชาวบ้านคนอื่นๆและเป็นการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาด

   รูป1.1 ร่วมประชุมปรึกษาหารือ

 ณ วันที่ 23 พ.ค. 2564 ข้าพเจ้า พร้อมด้วยทีมงาน ต.ถลุงเหล็ก ได้ไปร่วมทำความสะอาดโรงเรียนบ้านโนนศิลา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ผู้ดูแลจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดมาให้ ร่วมด้วยคณะครู ผู้ปกครองของนักเรียนมาช่วยกันทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์รอบๆโรงเรียนโดยการ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดต้นไม้ที่คาดว่าจะเป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียน  ทำความสะอาดห้องเรียนต่างๆล้างห้องน้ำ เพื่อพร้อมสำหรับการเปิดเทอม ทุกคนช่วยกันทำอย่างสนุกสนาน ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้เกิดความสามัคคีในชุมชน

 

 

รูป 1.2 กิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนบ้านโนนศิลา

     ในวันที่ 25 พ.ค. 2564 ได้มีการอบรมเชิญชวนให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ข้อดีข้อเสีย เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและช่วยลดการกระจายเชื้อโรค ข้าพเจ้า ทีมงาน และอาจารย์ที่ปรึกษา ได้มาให้ความรู้แก่อสม.และประชาชนที่สนใจ สมัครใจฉีดวัคซีน ณ. ม.16 บ้านโนนสำราญ ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ. บุรีรัมย์ ในครั้งนี้ด้วย หลังจากการอบรมให้ความรู้แล้วได้มีการสาธิตการทำเจลล้างมือไว้ใช้เองด้วยและได้นำไปแจกจ่ายให้กับอสม.ทุกหมู่บ้านไว้ใช้หลังจากการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ทำให้ผู้ที่มาเข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เป็นอย่างมากจึงทำให้หลายๆคนไม่เครียด ไม่กังวล เปลี่ยนใจที่จะเข้าร่วมฉีดวัคซีนเข็มแรก และมีความพร้อมสำหรับการรับมือกับโรคโควิด -19 มากยิ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู