ข้าพเจ้า นายณัฐศิษฎ์ ภัทรมานนท์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ต.ถลุงเหล็ก  ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลด้านต่าง ๆ ของชุมชน  ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อปฏิบัติงานอบรมให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก และอบรมความรู้เรื่องช่องทางการตลาดการขายสินค้าออนไลน์ให้กับชุมชน ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้เริ่มทำการประชุมวางแผนการจัดงานในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564 โดยทำการประชุมที่ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ โดยเป็นการวางแผนเพื่อเตรียมการจัดการอบรมการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก ที่จะทำการจัดขึ้นในวันที่ 26-27 มิถุนายน พ.ศ.2564 มีการเตรียมการในด้านต่าง ๆ เช่น การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงาน การบรรจุเจลแอลกอฮอล์ใส่ขวดเพื่อใช้ในการแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในวันที่จัดอบรม วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 ได้มีการลงพื้นที่เพื่อจัดสถานที่ในการอบรมการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก โดยทำการลงไปจัดสถานที่ ณ ศาลาประชาคม หมู่ 10 เพื่อทำการจัดโต๊ะ เตรียมความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ไมโครโฟน โปรเจคเตอร์ไว้สำหรับฉายภาพ และลำโพงในการกระจายเสียงต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ ทำความสะอาดภาชณะที่จะใช้รองรับผู้เข้าร่วมอบรม วันที่ 26-27 มิถุนายน พ.ศ.2564 เริ่มทำการอบรมการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก โดยเริ่มทำการลงทะเบียนตั้งเเต่เวลา 8.30 น. และมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือก่อนทำการเข้าห้องอบรม โดยเนื้อหาการอบรมเป็นการออกแบบลายเสื่อต่าง ๆ จากเอกลักษร์ท้องถิ่น และทำการให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้วาดภาพเพื่อออกแบบลายเสื่อตามเอกลักษณ์ของชุมชน หลังจากออกแบบเสร็จจึงมีการโหวตเพื่อเลือกลายที่น่าสนใจที่สุด โดยผู้เข้าร่วมอบรมทำการโหวต และนำลายที่ได้มาทำการทำเป็นแบบเสื่อ เป็นเเนวทางลายใหม่ให้เเก่ชุมชน มีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ตัดเสื่อเเละผ้า เละทดลองใช้จักรในการเย็บเสื่อแปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์แบบอื่น เช่นที่ รองเเก้ว กระเป๋า เป็นต้น โดยข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ให้ดูเเลเครื่องเสียง และถ่ายภาพนิ่ง วิดีโอตลอดช่วงการอบรมทั้งสองวัน หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมการอบรม ต่อมาในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ได้มีการจัดประชุม ใน Google Meets โดยเนื้อหาการประชุมเป็นการวางแผนในการจัดอบรมคั้งต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยมีการตกลงเรื่องสถานที่ ที่ใช้ในการจัดอบรม ไปจนถึงการแบ่งหน้าที่ และกำหนดเวลาในการลงพื้นที่ไปจัดสถานที่ หลังจากประชุมเสร็จเรียบร้อย ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ได้มีการลงพื้นที่ไปจัดสถานที่อบรม ณ ศาลาประชาคม หมู่ 16 โดยทำการลงพื้นที่ไปทำการเตรียมอุปกรณ์ด้านเสียง โต๊ะ เก้าอี้ที่รองรับผู้เข้าร่วมอบรม และเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ก่อนเริ่มทำการอบรม ในวันที่ 10-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เริ่มทำการอบรมความรู้เรื่องช่องทางการตลาดการขายสินค้าออนไลน์ โดยเนื้อหาของการอบรม มีรายละเอียดไปทางการขายสินค้าออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ ช่องทางในการจัดจำหน่ายในสื่อโซเชียล โดยมีกิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองตั้งเพจ Facebook ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นช่องทางการขายสินค้า ทำการลงโพสต์ข้อความเชิญชวนต่าง ๆ และมีการทดลองไลฟ์สดในเพจที่ตั้งขึ้น นอกจากนั้นยังมีคำแนะนำจากวิทยากรคอยให้คำแนะในเรื่องการวางแผนในการขายต่าง ๆ การโพสต์ข้อความอย่างไรให้มีความน่าสนใจ รวมไปถึงการถ่ายภาพสินค้าและวิธีการจัดมุมจัดแสงต่าง ๆ ให้สินค้าออกมาน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยการอบรมคั้งนี้ ข้าพเจ้ารับหน้าที่ในการดูแลเครื่องเสียง ไมโครโฟน ถ่ายภาพ-วิดีโอ บรรยากาศ กิจกรรมภายในการอบรมเป็นหลัก

หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ประจำเดือนกรกฏาคม ข้าพเจ้าได้เห็นความร่วมมือของคนในชุมชนในการเข้าร่วมการอบรมและให้ความสนใจกับกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นอย่างดี  และได้เห็นความสามัคคีภายในทีมที่ทำงานกันแข็งขัน

 

     

                 

 

 

อื่นๆ

เมนู