ข้าพเจ้า นายณัฐศิษฎ์ ภัทรมานนท์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ต.ถลุงเหล็ก  ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลด้านต่าง ๆ ของชุมชน  ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อปฏิบัติงานในกิจกรรม Covid week เป็นการลงพื้นที่เพื่อทำความสะอาดชุมชน และทำการหาสมาชิกมาเพื่อทำการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์

ข้าพเจ้าได้เริ่มทำการประชุมในการจัดกิจกรรม Covid Week ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564 พร้อมกับสมาชิกภายในทีม เพื่อหารือและวางแผนในการจัดกิจกรรม รวมไปถึงนัดหมายการทำกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ภายในวันเดียวกันยังได้ลงพื้นที่ หมู่ 3 เพื่อไปสอบถามข้อมูล อสม.ในชุมชนเกี่ยวกับข้อมูลการลงทะเบียนฉีดวัคซีน และมาตราการป้องกันในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับ Covid19 ภายในชุมชน ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ได้มีการลงพื้นที่โรงเรียนบ้านโนนศิลา ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อไปทำความสะอาดโรงเรียนให้ปลอดจากเชื้อโควิด ตามกิจกรรม Covid Week โดยลงไปร่วมมือกับชาวบ้านในพื้นที่และลงมือทำกิจกรรมร่วมกัน เริ่มจากทำความสะอาดอาคารเรียน เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปิดการเรียนการสอน โดยทำความสะอาดทุกห้องเรียนภายในอาคาร นอกจากนี้ยังมีการตัดต้นไม้ภายในโรงเรียน เพื่อทำให้พื้นที่มีความสะอาดปลอดภัยมากขึ้น ด้วยความร่วมมือที่ดีของชาวบ้านในพื้นที่จึงสำเร็จภารกิจไปด้วยดี ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ทางทีมงานได้มีการจัดกิจกรรม ให้ความรู้เเละเชิญชวนชาวบ้าน เพื่อเข้าไปฉีดวัศซีน ณ ศาลาประชาคม หมู่ 16 โดยเริ่มกิจกรรมเวลา 9.00 น. รายละเอียดการอบรม มีตั้งเเต่ข้อมูลพื้นฐานวัคซีน การเตรียมตัวก่อน-หลังฉีดวัคซีน Q&Aด้านต่าง ๆ การสอนทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ใช้ในชุมชน และยังมีกิจกรรมมอบเจลแอลกอฮอล์ให้เเก่ชุมชนในหมู่ต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ป้องกันให้มีพร้อมใช้ ต่อมาในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2564 ได้มีการประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meets เพื่อหารืองานชิ้นต่อไป คือการหาผู้เข้าร่วมอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26-27 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ หลังจากหารือเสร็จสิ้น ตั้งแต่วันที่ 3-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นการหาสมาชิกเข้าร่วมอบรม โดยเริ่มจากการหาที่กลุ่มอาชีพ รวมไปถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วม โดยทำการลงพื้นที่หมู่ 2 , 3 , 10 , 11 ,12  โดยทำการประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านเเต่ละหมู่ โดยณ ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมประมาณ 34 คน

หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ประจำเดือนมิถุนายน ข้าพเจ้าได้เห็นธรรมชาติในด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน และได้เห็นวิถีชีวิตด้านต่างๆ ด้านการเกษตรของชาวบ้าน ได้เห็นความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของชาวบ้าน จากการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้เห็นถึงมาตราการป้องกันโควิด-19 ภายในชุมชน และได้รับความร่วมมือ และรู้ถึงความสามัคคีของชุมชน

     

อื่นๆ

เมนู