…….สวัสดีประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ค่ะรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนนี้ ดิฉันและทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ลงพื้นที่ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2564 ณ บ้านหนองเครือ เพื่ออบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอท้องถิ่นจากองค์ความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์และการออกแบบเพื่อยกระดับคุณค่าสินค้าและเพิ่มคุณภาพทางเศรษฐกิจฐานราก โดยมีวิทยากร 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.สินีนาฎ  รามฤทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎางค์ รอไธสง มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 41 คน ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

…….วันที่ 26 มิถุนายน 2564  วิทยากรให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ แนวความคิดที่สร้างสรรค์ในการทอลายเสื่อกก จากนั้นช่วยกันระดมความคิดเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับชุมชนตำบลถลุงเหล็ก ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมที่สื่อให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวแทนชาวตำบลถลุงเหล็ก จากการระดมความคิดสามารถแบ่งได้ออกเป็นจำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอ้อยและข้าว กลุ่มเจดีย์ทรายและกระทง และกลุ่มชุมชนสายยาว

 

…….หลังจากได้เอกลักษณ์ประจำกลุ่ม แต่ละกลุ่มช่วยกันวาดลายเส้นเพื่อออกแบบลายที่จะนำไปใช้ในการทอเสื่อกกต่อไป โดยมีดิฉันและทีมงานประจำกลุ่มเพื่อให้ความช่วยเหลือ ซึ่งถือว่าแต่ละกลุ่มสามารถออกแบบลวดลายได้อย่างสวยงาม แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ประจำตำบลถลุงเหล็กได้เป็นอย่างดี วิทยากรให้คำแนะนำในบางส่วน เพื่อที่จะสามารถนำไปทอเป็นลายเสื่อกกต่อไป

   

   

…….วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เป็นการอบรมวันที่ 2 วันนี้จะเป็นการนำเสื่อกกที่ทอได้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าให้กับเสื่อกก ซึ่งวิทยากรได้นำกระบวนการวิธีการทำกล่องกระดาษทิชชู่จากลายเสื่อกก ซึ่งเป็นการทำที่มีกระบวนการไม่ยุ่งยากมาสอนชาวบ้านผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งชาวบ้านแต่ละคนต่างมีความ พอใจในผลงานที่ตนเองได้สร้างขึ้น และสามารถนำความรู้ดังกล่าวนี้ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกอย่างอื่นได้อีกด้วย

…….ต่อมาในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2564  ดิฉันและทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ลงพื้นที่ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนศิลา เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการสื่อออนไลน์และการสร้างเพจเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า โดยท่านวิทยากรชื่อ อาจารย์กฤษณ์ ปิตาทะสังข์ และอาจารย์ปัญจมาพร ผลเกิด มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 16 คน โดยดิฉันจะอธิบายลักษณะของกิจกรรมพอสังเขป ดังนี้

…….วันที่ 10 กรกฏาคม 2564 นำโดยวิทยากร กฤษณ์ ปิตาทะสังข์ ได้นำเสนอเทคนิคการขายของออนไลน์ ช่องทางต่าง ๆ ในการจัดจำหน่ายสินค้า แนวโน้มการทำธุรกิจออนไลน์ที่ได้ผลและไม่ขาดทุน พร้อมทั้งสอนการสร้างเพจในเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อเป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของตนเองได้มากขึ้น มีรายได้หลายช่องทาง เปิดโอกาสให้คนได้รู้จักสินค้าได้มากขึ้น

…….และในวันที่ 11 กรกฏาคม 2564 นำโดยวิทยากร ปัญจมาพร ผลเกิด เป็นการอบรมทักษะความรู้ในการนำเสนอสินค้า เทคนิคการถ่ายผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม มีมูลค่า น่าสนใจ สร้างองค์ประกอบของภาพให้สมบูรณ์อย่างมืออาชีพ รวมถึงเทคนิคการขายสินค้าออนไลน์ในเพจส่วนตัว การโพสต์ขายผลิตภัณฑ์ให้น่าเชื่อถือ น่าสนใจ ขายดิบขายดี มีลูกค้าสนใจสินค้าและซื้อสินค้าในปริมาณเพิ่มขึ้น

…….ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว เป็นการสร้างองค์ความรู้เพื่อให้ชาวบ้านสามารถสร้างรายได้หลากหลายช่องทาง เพิ่มโอกาสในการจัดจำหน่ายสินค้า มีความทันสมัย ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ผนวกกับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เปิดกว้างสู่โลกออนไลน์ มีสินค้าที่แปรรูปแปลกใหม่ตรงตามความต้องการในสมัยนิยม ผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านจึงจะสามารถขายได้ ช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ไปในทุกยุคทุกสมัยอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู